Nagrody regulaminowe Plakaty dotycz^ce wydarzen kulturalnych Awards Posters Dealing with Cultural Events JAN LENICA Polska Poland Urodzit si^ w 1928 r. w Poznaniu. Studiowat na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw- skiej. W latach 1954-1956 byt asystentem na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie. Zajmuje si^ plakatem, rysunkiem, ilustracj^, filmem. Udziat w licznych wystawach, m.in.Biennale w Sao Paulo w 1963 r., Euro-Asian w Honolulu w 1964 r.; wystawy AGI; wystawy indywidualne w Londynie i w Nowym Jorku w 1963 r. Jest cztonkiem AGI. Wiele nagród, m.in.: pierwsze nagrody na wystawach plakatu polskiego w Warszawie w latach 1953 i 1955, „Srebrny Lew" na Festiwalu w Wenecji w 1957 r. za film ,,Byt sobie raz" (wspólnie z W. Borowczy- kiem), Grand Prix za film „Dom" na Swiatowej Wystawie w Brukseli w 1957 r. (wspólnie z W. Bo- rowczykiem). Grand Prix im. Toulouse-Lautreca w Paryzu w 1961 r. za plakat filmowy, I i III na- groda na wystawie plakatu filmowego w Karlo- vych Varach w 1962 r., nagroda za najlepszy plakat miasta Warszawy w 1962 r., nagroda Prasy za film „Monsieur la Tête" w Tours, I na groda i medal ztoty w grupie plakatów dotyczq- cych wydarzen kulturalnych na I Mi^dzynarodo- wym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1928 in Poznafi. Studied at the Architec ture Department of the Warsaw Polytechnic. Assistant in the Graphic Arts Department of the Warsaw Academy of Fine Arts, 1954-1956. Makes posters, drawings, illustrations, films. Has parti cipated in many exhibitions, including the Sao Paulo Biennale, 1963; the Euro-Asian Exhibition in Honolulu, 1964; AGI exhibitions and one-man shows in London and New York in 1963. Member of AGI. Winner of many prizes, including First Pri zes at exhibitions of Polish posters in 1953 and 1955, the "Silver Lion" at the Venice Festival in 1957, for the film "Once Upon a Time" (in colla boration with W. Borowczyk), Grand Prix for the film The House' at the World Exhibition in Brus sels, 1957, (with W. Borowczyk), the "Toulouse- -Lautrec Grand Prix" for a film poster in Paris,' 1961, First and Third Prizes at the Film Poster Ex hibition in Karlovy Vary, 1962; prize for the best poster of the City of Warsaw, 1962; the Press Award for the film "Monsieur la Tête" in Tours, First Prize and Gold Medal in the Section of Posters Dealing with Cultural Events at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 30