HANS HILLMANN Niemiecka Republika Federalna German Federal Republic Urodzif si^ w 1925 r. W 1953 r. ukoriczyf studia w „Werkakademie" w Kassei. Od 1961 r. jest profesorem Panstwowej Wyzszej Szkoty Sztuk Pi^knych w Kassei. Brat udziat w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jest cztonkiem AGI. Wiele nagród, m.in.: Grand Prix im. Toulouse- Lautreca w Paryzu w 1962 r., za plakat filmowy, I nagroda „Cinema Sixteen Society" w Colombo w 1966 r„ II nagroda i medal srebrny w grupie plakatów dotycz^cych wydarzen kulturalnych na I MiQdzynarodowym Biennale Plakatu w War- szawie w 1966 r. Born in 1925. Graduated from the "Werk akademie" in Kassei, in 1953. Since 1961 has been teaching at the State College of Fine Arts in Kassei. Has participated in many exhibitions at home and abroad. Member of AGI. Winner of many prizes, including the "Toulouse-Lautrec Grand Prix" for a film poster in Paris, 1962; First Prize from the "Cinema Sixteen Society" in Colombo, 1966; Second Prize and Silver Medal in the Section of Posters Dealing with Cultural Events at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. RALITZA STANOEVA Bulgaria Bulgaria Urodzi+a si^ w 1940 r. w Sofii. Ukonczyfa Wydziat Plakatu Akademii Sztuk Pi^knych w Sofii. Brata udziat w wystawach w Butgarii. Wyrózniona paristwow^ nagrod^ „Ziote R^ce" za twórczosc w dziedzinie grafiki uzytkowej, III nagroda i medal br^zowy w grupie plakatów dotycz^cych wy darzen kulturalnych na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1940 in Sofia. Graduate of the Sofia Academy of Fine Arts, Posters Department. Has participated in exhibitions in Bulgaria. Received the "Golden Hands" State Prize for graphic art work; Third Prize and Bronze Medal in the Section of Posters Dealing with Cultural Events at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 32