ARMIN HOFMANN Szwajcaria Switzerland Urodzit si^ w 1920 r. w Winterthur. Ukoriczyt Szkot^ Sztuki i Rzemiosta w Zurychu. Jest pro- fesorem w Szkole Sztuki i Rzemiosta w Bazylei. W latach 1955-1956 byt docentem w „Museum College of Art" w Filadelfii i na Uniwersytecie Yale w New Haven, USA. W 1965 r. wyktadat w „National Design Institute" w Ahmedabadzie w Indii. Liczne wystawy, m.in.: Filadelfia i Sztok- holm w 1956 r„ wystawa objazdowa w USA (1957-1958) w grupie osmiu szwajcarskich grafi- ków oraz w Amerykanskim Instytucie Sztuki Graficznej w 1966 r. Zajmuje si^ grafik^ uzyt- kow^ i artystyczn^, scenografie oraz ptasko- rzezbe w drzewie i betonie. W 1966 r. wydaf w Szwajcarii i w USA podr^cznik projektowania graficznego. Na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. otrzymat wyróz- nienie honorowe w grupie plakatów dotycz^cych wydarzeri kulturalnych. Born in 1920 in Winterthur. Graduated from the Zurich School of Arts and Crafts. Teaches at the Basle School of Arts and Crafts. In 1955-1956 taught at the Museum College of Art, Phila delphia, and at Yale University in New Haven, USA. In 1965, he lectured at the National Design Institute of Ahmedabad, India. Has shown at nu merous exhibitions including those in Philadelphia and Stockholm in 1956, mobile exhibition in the United States (1957-1958) with a group of eight Swiss graphic artists and at the American Graphic Art Institute in 1966. Practices pure and applied graphic art, stage design and creates reliefs in wood and concrete. In 1966, his graphic design manual was published in Switzerland and ALMIR MAVIGNIER Brazylia Brazil Urodzit siQ w 1925 r. w Rio de Janeiro. Odbyf studia malarskie ,w Arpad Szenes w Brazylii. W 1951 r. wyjezdza do Paryza, a pózniej w 1953 r. do NRF, gdzie od 1965 r. jest profesorem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pi^knych w Hamburgu. Liczne wystawy indywidualne i udziat w wystawach zbiorowych w wielu krajach, m.in.: Salon Majowy Paryz 1952 r„ Salon „Réalités Nouvelles" Paryz 1953 r„ Wystawa „50 lat Sztuki Konkretnej" Zurich, „Studio F" Ulm, wspóforganizator wystawy „Nowe Tendencje" Zagrzeb 1961 r„ „Documenta" 1964 r., Biennale w Wenecji 1964 r., „The Respon sive Eye" Muzeum Sztuki Wspófczesnej Nowy Jork 1965 r„ Wystawa plakatu w Muzeum Sztuki Wspófczesnej Filadelfia 1966 r„ Galeria „Spiegel" Kolonia 1966 r. Na I Mi^dzynarodo- wym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. otrzymaf wyróznienie honorowe w grupie pla katów dotycz^cych wydarzeh kulturalnych oraz nagrod^ Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemystowej za plakat propagujqcy idee wzor nictwa przemystowego. Born in 1925 in Rio de Janeiro. Studied painting in Arpad Szenes in Brazil. Went to Paris in 1951, the United States. Honourable mention in the Section of Posters Dealing with Cultural Events at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. then in 1953 to the German Federal Republic, where he teaches in the Painting Department of the Hamburg Academy of Fine Arts. Has had numerous one-man shows; has participated in group exhibitions in many countries, e.g. at the May Salon in Paris, 1952; Salon "Réalités Nouvel les", Paris, 1953; the "50 Years of Concrete Art" Exhibition, Zurich; "Studio F", Ulm; was co- organizer of "New Trends" Exhibition, Zagreb, 1961; "Documenta" 1964, Venice Biennale, 1964; "The Responsive Eye" Museum of Modern Art, New York, 1965; Poster Exhibition at the Museum of Modern Art, Philadelphia, 1966; "Spiegel" Gallery, Cologne, 1966. Honourable mention in the Section of Posters Dealing with Cultural Events, and Prize of the Council for Industrial Design and Tasteful Production for a poster on industrial design, at the First Inter national Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 34