El Mr I ANAMARIA SMIGELSCHI Rumunia Rumania Urodzifa si§ w 1938 r. w Bukareszcie. Ukoriczyfa Liceum Plastyczne w 1955 r. oraz Instytut Sztu- ki N. Grigorescu w Bukareszcie w 1961 r. Bra- fa udziaf w wystawach graficznych w Rumunii. Na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w War- szawie w 1966 r. otrzymafa wyróznienie honoro- we w grupie plakatów dotyczqcych wydarzen kulturalnych. Born in 1938 in Bucharest. Graduated from the Art Lycée in 1955, and the N. Grigorescu Art Institute, Bucharest, in 1961. Has participated in graphic art exhibitions in Rumania. Honourable mention in the Section of Posters Dealing with Cultural Events at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. JAROSLAV SURA Czechoslowacja Czechoslovakia Urodzif si^ w 1929 r. w Pradze. Ukonczyt Wyzsz^ Szkot^ Artystyczno-Przemysfow^ w Pradze. Zaj- muje si^ malarstwem oraz grafikq artystyczn^ i uzytkow^. Liczne wystawy indywidualne i udziat w wystawach zbiorowych, m.in.: Berlin 1955 r., Moskwa 1957 r., Pekin i Kanton 1958 r., Sydney i Adelaide, Rio de Janeiro, Oksford, Wiesbaden, Monachium 1964- r., Drezno, Heidelberg, Denver (USA), Moskwa i Ryga 1965 r., Monachium, Warszawa, Ko- lonia i Granada 1966 r. Otrzymaf wiele nagród, m.in.: I nagrod^ za plakat na IV Prze- gi^dzie Plastyki Czechostowackiej w 1959 r., I nagrod^ za plakat na VIII Swiatowym Festiwalu Mfodziezy w Helsinkach w 1962 r., II nagrod^ na Biennale Plakatu Czechostowackiego i Grafiki Uzytkowej w Brnie w 1964 r., wyróznienie honorowe w grupie plakatów dotycz^cych wy darzen kulturalnych na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1929 in Prague. Graduate of the Prague College of Industrial Art. Paints, practices pure and applied graphic arts. Numerous one-man shows; participated in group exhibitions e.g. in Berlin, 1955; Moscow, 1957; Peking and Canton, 1958; Sydney and Adelaide, Rio de Janeiro, Ox ford, Wiesbaden, Munich, 1964; Dresden, Heidel berg, Denver (USA), Moscow, Riga, 1965; Mu nich, Warsaw, Cologne, and Granada, 1966. Received many prizes, including First Prize for a poster at the Fourth Review of Czechoslovak Art in 1959, First Prize for a poster at the Eighth International Youth Festival in Helsinki, 1962; Second Prize at the Czechoslovak Poster and Applied Graphic Art Biennale in Brno, 1964; honourable mention in the Section of Posters Dealing with Cultural Events at the First Inter national Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 36