ANDRÉ PASTURE Francja France Urodzif siq w 1928 r. Studiowat w Panstwowej Wyzszej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Paryzu oraz w Akademii Sztuk Piqknych w Brukseli. Jest artystq grafikiem niezaleznym, pracujqcym w dziedzinie plakatu. Na miqdzynarodowej wy- stawie plakatu turystycznego w Livorno w 1961 r. otrzymat nagrodq „Arlekina", a na I Miqdzy- narodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. III nagrodq i medal brqzowy w grupie plakatów reklamowych. Born in 1928. Studied at the State College of Decorative Arts in Paris and at the Brussels Academy of Fine Arts. Now a freelance graphic artist engaged in poster design. Received the "Harlequin" Award at the First International Tourist Poster Exhibition in Livorno in 1961; Third Prize and Bronze Medal in' the Advertising Posters Section at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. PETER DOEBELE GERARD WERNARS Holandia Holland Peter Doebele urodzit siq w 1925 r. w Bazylei i tam studiowat w „Allgemeine Gewerbeschule". W 1947 r. przenosi siq do Amsterdamu, gdzie pracuje jako niezalezny grafik, a od 1964 r., wspólnie z Gerardem Wernarsem, dla czaso- pisma „Magazijn de Bijenkorf". Bierze udziat w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Biennale w Wenecji. Wyrózniony na- grod^ miasta Amsterdamu im. F. Duwaera. Gerard Wernars urodzit siq w 1924 r. w Amster- damie. Pracuje od 1947 r. jako grafik niezalezny, a od 1964 r., wspólnie z Peterem Doebele, dla czasopisma „Magazijn de Bijenkorf" w Amster- damie. Wyrózniony nagrodami miasta Amster damu: F. Duwaera w 1958 r. oraz H. Werkmana w 1963 r. lance graphic artist, and since 1964, in collabo ration with Peter Doebele, for the periodical "Magazijn de Bijenkorf" in Amsterdam. Re ceived the F. Duwaer Prize, 1958, and the H. Werkman Prize, 1963, from the City of Amsterdam. At the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966, they received jointly the Second Prize and Silver Medal in the Advertising Posters Section, and the Prize from the Minister of Light Industry Na I Miqdzynarodowym Biennale Plakatu w War szawie w 1966 r. otrzymali II nagrodq i medal srebrny w grupie plakatów reklamowych oraz nagrodq Ministra Przemystu Lekkiego. Peter Doebele was born in 1925 in Basle, where he studied at the "Allgemeine Gewerbeschule". In 1947, settled in Amsterdam, where he works as a freelance graphic artist, and since 1964, in collaboration with Gerard Wernars, for the periodical "Magazijn de Bijenkorf". Has partici pated in many exhibitions at home and abroad, including the Venice Biennale. Received the F. Duwaer Prize of the City of Amsterdam. Gerard Wernars was born in 1924 in Am sterdam. Since 1947, has been working as a free-

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 40