DONALD BRUN S zwajcaria Switzerland CROSBY I FLETCHER FORBES GILL Wielka Brytania Great Britain Urodzif si^ w 1909 r. w Bazylei. Studiowat w Szkole Sztuki i Rzemiosta w Bazylei, pózniej w Akademii Sztuki w Berlinie. Od 1933 r. pracuje we wtasnym atelier w Bazylei, a od 1947 r. wy- ktada grafik^ reklamow^ w Szkole Sztuki i Rze miosta. Jest przewodnicz^cym szwajcarskiej grupy AGI. Na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. otrzymat wyróznienie honorowe w grupie plakatów reklamowych. Born in 1909 in Basle. Studied at the Basle School of Arts and Crafts, later at the Berlin Art Academy. Since 1933, has been working in dependently in his studio in Basle; since 1947, has been lecturing on advertising graphic art at the School of Arts and Crafts. Chairman of the Swiss AGI Group. Honourable mention in the Advertising Posters Section at the First Inter national Poster Biennale in Warsaw, 1966. Theo Crosby urodzit si^ w 1925 r. Zajmuje si^ grafikq uzytkow^, wystawiennictwem, architek- tur^ wn^trz. Otrzymat „Gran Premio" za pro- jekty pawilonu Wielkiej Brytanii na Triennale w Mediolanie w 1964 r. Alan Fletcher urodzit si^ w 1931 r. Studiowat w Królewskiej Akademii Sztuki. Do 1959 r. przebywat w USA, gdzie pracowat w Labora torium Projektów Opakowah, projektujqc dla Amerykariskiego Zrzeszenia Producentów Opa kowah oraz dla „Fortune Magazine". Colin Forbes urodzit si^ w 1928 r. Byt dyrekto- rem Wydziatu Graficznego Centralnej Szkoty Sztuki i Rzemiosta w Londynie, pracowat jako szef reklamy oraz konsultant edytorski w firmie Pirelli. Crosby, Fletcher, Forbes i Gill otrzymali wspólnie na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w War szawie w 1966 r. wyróznienie honorowe w grupie plakatów reklamowych oraz nagrod^ Polskiej Izby Handlu Zagranicznego za plakat z dzie- dziny handlu zagranicznego. United States for the Package Design Laboratory of the Container Corporation of America and for Fortune Magazine. Colin Forbes was born in 1928. At one time head of the Graphic Arts Department at the Central School of Arts and Crafts in London. Has worked as both advertising and editorial art director and as design consultant for Pirelli Ltd. Crosby, Fletcher, Forbes and Gill received jointly an honourable mention in the Advertising Posters Section, and the Prize from the Polish Chamber of Foreign Trade for a poster connected with foreign trade, at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. Theo Crosby was born in 1925. Practices graphic art, display and interior design. Awarded "Gran Premio" for designing the British Pavilion for the Milan Triennale in 1964. Alan Fletcher was born in 1931. Studied at the Royal College of Art. Up to 1959, worked in the

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 42