mm GIANCARLO ILIPRANDI Wlochy Italy Urodzit si^ w 1925 r. w Mediolanie. Ukonczyt Akademi^ Sztuk Pi^knych, uzyskuj^c dyplom na Wydziale Malarstwa w 194-9 r. i na Wydziale Scenografii w 1953 r. Bierze udziaf w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in.: Grafika Mediolanska w „Visual Art Gallery" w Nowym Jorku 1964 r„ Euro-Asian" w Honolulu 1965 r„ II Biennale Form Przemystowych w Lju- bljanie 1966 r. Otrzymaf Grand Prix na XII Triënnale w Mediolanie w 1964 r., a na I Mi^dzy- narodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. wyróznienie honorowe w grupie plaka- tów reklamowych oraz nagrod^ Ministerstwa Handlu Wewn^trznego za plakat o tematyce handlowej. Born in 1925 in Milan. Graduate of the Academy of Fine Arts, with a diploma from the Painting Department (1949) and the Stage Design De partment (1953). Participated in many exhibi tions at home and abroad, including the Milan Graphic Arts Exhibition at the Visual Art Gal lery in New York, 1964; the Euro-Asian Ex hibition in Honolulu, 1965; the Second Ljub ljana Biennale of Industrial Forms, 1966. Awarded Grand Prix at the Twelfth Milan Triennale, 1964; honourable mention in the Advertising Posters Section and the Prize from the Ministry of Internal Trade for an advertising poster, at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. 19 Reklama trykotazy 98 x 68, 1964 wyróznienie honorowe oraz nagroda Ministerstwa Handlu Wewn^trznego 19 Knitwear Advertisement 98 x 68. 1964 Honourable Mention and Prize from the Ministry of Internal Trade HOMO

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 44