Nagrody fundowane Special Prizes DUONG NGOC CANH Wietnamska Republika Demokratyczna Vietnamese Democratic Republic JÓZEF MROSZCZAK Polska Poland Urodzif si§ w 1910 r. w Nowym Targu. Studia artystyczne w latach 1930-1933 w Akademii Sztuk Pi^knych w Krakowie, a w latach 1933-1936 w Wiedniu. Od 1937 r. do wojny w 1939 r. wy- kladowca w Wolnej Szkole Malarstwa w Kato- wicach, od 194-7 r. profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pi^knych na Wydziale Grafiki w Kato- wicach, a od 1953 r. profesor Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie. W 1964 r. zaproszony na wykfady do „Volkswangschule" w Essen. Zaj- muje si^ grafikq uzytkow^ i wystawiennictwem. Jest cztonkiem AGI. Brat udziat w wielu wysta- wach krajowych i zagranicznych, m.in.: wystawy AGI, indywidualna w Wiedniu 1963 r., Biennale w Sao Paulo 1963 r., Euro-Asian w Honolulu 1965 r. Otrzymat wiele nagród, m.in.: Nagrody Panstwow^ w 1953 r., drugie nagrody na ogólno- polskich wystawach plakatu w latach 1953 i 1955, nagrody na wystawie polskiego plakatu filmowe- go w 1963 r., nagrody miasta Warszawy za naj- lepszy plakat roku w latach 1964 i 1966, I nagrody i medal ztoty (w zespole) na Mi^dzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej w Lipsku 1965 r., nagrody Ministra Obrony Narodowej za plakat na temat „Wolnosc i Pokój" na I Mi^dzynaro- dowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. break of the Second World War, lectured at the Independent School of Painting in Katowice; from 1947 taught at the Cracow Academy of Fine Arts, the Graphic Art Department in Katowice, since 1953, has taught at the Warsaw Academy of Fine Arts. In 1964, was invited to lecture at the "Volkswangschule" in Essen. Practices applied graphic art and display work. Member of AGI. Has participated in many exhibitions at home and abroad, including AGI exhibitions, a one-man show in Vienna, 1963, the Sao Paulo Biennale, 1963,- the Euro-Asian Exhibition in Honolulu, 1965. Has received many prizes, including a State Prize in 1953, Second Prizes at the nation-wide poster exhibitions, 1953 and 1955, a prize at the Polish film poster exhibition in 1963, the Prizes of the City of Warsaw for the best poster of the year in 1964 and 1966, First Prize (as one of a group) and the Gold Medal at the International Exhibition of Publishing Art in Leipzig, 1965, the Prize from the Minister of Defence for a poster on "Freedom and Peace" at the First Interna tional Poster Biennale in Warsaw, 1966. Urodzif si^ w 1926 r. w Quang-Ngai. Ukonczyt Wyzsz^ Szkot^ Sztuk Pi^knych w Kijowie. Brat udziat w Ruchu Oporu w Wietnamie. Obecnie jest wyktadowcq na Wydziale Grafiki w Wyz- szej Szkole Przemystu Artystycznego w Hanoi. Udziat w wystawach krajowych oraz w wysta wach mi^dzynarodowych w Lipsku i w Berlinie w 1965 r. Na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. otrzymat nagrody Prezydium Centralnej Rady Zwi^zków Zawodo- wych za plakat o tematyce spotecznej. Born in 1926 in Quang-Ngai. Graduated from the Kiev College of Fine Arts. Took part in the Vietnamese Resistance Movement. Teaches at the Graphic Arts Department of the Hanoi College of Art Industry. Participated in exhibitions in Vietnam and in international exhibitions in Leip zig and Berlin in 1965. Awarded the Prize of the Presidium of the Polish Trade Unions Central Council for a poster on social subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. Born in 1910 in Nowy Targ. Studied at the Cracow Academy of Fine Arts, 1930-1933; in Vienna from 1933 to 1936. From 1937 up to the out-

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 46