JULIAN PAtKA Polska Poland Urodzit si^ w 1923 r. w Poznaniu. Ukonczyt Akademi^ Sztuk Pi^knych w Warszawie, w której obecnie jest docentem. Zajmuje si$ gra- fik^ uzytkowq, wystawiennictwem, wspófpracuje w dziedzinie architektury. Jest cztonkiem AGI. Brat udziat w wielu wystawach krajowych i za- granicznych, m.in.: wystawy AGI, Biennale w Sao Paulo 1963 r., Euro-Asian w Honolulu 1964- r. Otrzymal wiele nagród, a wsród nich: I nagrod^ w ogólnopolskim konkursie na plakat „Kongres Pokoju w Helsinkach" 1955 r., nagrod^ miasta Warszawy za najlepszy plakat roku 1962, I na- grod^ (zbiorow^) i medal zloty na Mi^dzynarodo- wej Wystawie Sztuki Edytorskiej w Lipsku 1965 r., I nagrod^ (w zespole) w mi^dzynarodowym konkursie na pomnik w Oswi^cimiu, nagrod^ Prezesa Robotniczej Spó+dzielni Wydawniczej „Prasa" za plakat nowatorski na I Mi^dzynarodo- wym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1923 in Poznan. Graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts, of which he is docent (approximately Assistant Professor). Prac tices graphic art and display design, cooperates on architectural projects. Member of AGI. Has participated in many exhibitions at home and abroad, including AGI exhibitions, the Sao Paulo Biennale, 1963; the Euro-Asian Exhibition in Honolulu, 1964. Has received many prizes, in cluding First Prize at the Polish nation-wide competition for a poster for the Helsinki Peace Congress, 1955, the Prize of the City of Warsaw for the best poster of the year, 1962; First Prize (as one of a group) and Gold Medal at the Inter national Exhibition of Publishing Art in Leipzig, 1965; First Prize (group) at the International Competition for a monument in Auschwitz, Prize from the Chairman of the Workers' Publishing Cooperative "Prasa" for an avant- garde poster, at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 48