JUOZAS GALKUS ZSRR Soviet Union YUSAKU KAMEKURA Japonia Japan Urodzit si^ w 1932 r. Ukonczyt studia w Ma- larskim Instytucie Litewskiej Socjalistycznej Re- publiki Radzieckiej w Wilnie w 1958 r. Bral udziat w wystawach w Zwi^zku Radzieckim. Nagrody i wyróznienia m.in.: I nagroda w kon- kursie na plakat polityczny. Na I Mi^dzynarodo- wym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. otrzymat nagrody Rady Ochrony Pomników Walki i M^czenstwa za plakat poswi^cony pami^- ci polegtych w walce z hitlerowskim najezdzc^. Born in 1932. Graduated from the Institute of Painting of the Lithuanian Soviet Republic in Vilno, 1958. Has participated in exhibitions in the Soviet Union. Has received prizes and distinctions, including First Prize at a Competi tion for Political Posters. Awarded the Prize given by the Council for the Protection of Monuments to Struggle and Martyrdom for a poster to the memory of those who died in the fight against the Nazi invaders, at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. Urodzit si^ w 1915 r. w Niigata. Studiowaf architektur^. Byt kierownikiem artystycznym czasopisma „Nippon", „Kuapaob", „Japan Com mercial", a pózniej agencji „Kukusai Hodo". Obecnie pracuje jako grafik niezalezny. Jest autorem publikacji: „Photo-Design" 1954 r., „Trademarks of the World" 1956 r. i „Graphic Design" 1957 r. Projektowaf plakaty i elementy komunikacji wizualnej XVIII Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Brat udziat w wielu wystawach krajo- wych i zagranicznych, a wsród nich we wszyst- kich wystawach AGI. Na I Mi^dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. otrzymat nagrodQ Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego WAG za plakat o tematyce spotecznej. Born in 1915 in Niigata. Studied architecture. Was artistic director of the periodicals: "Nip pon", "Kuapaob", "Japan Commercial", later of "Kukusai Hodo" Agency. Now working as a freelance graphic artist. Author of the following publications: "Photo-Design", 1954, "Trade marks of the World", 1956, and "Graphic Design", 1957. Designed posters and all visual communication elements for the Tokyo Olympics. Participated in many exhibitions at home and abroad, including all the AGI exhibitions. Award ed the Prize given by the Graphic Art Publishers WAG for a poster on a social subject at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 50