Urodzif siQ w 1909 r. w Lucernie. W latach 1927-1930 studiowai kolejno w Szkole Sztuki i Rzemiosta w Lucernie, w Académie Julian" w Paryzu oraz u prof. Woelfflina w Berlinie. W 1930 r. wst^puje do grupy „Abstraction- Création" i wystawia swoje prace wspólnie z Calderem, Kandinskym, Moorem i innymi. Stworzyt wiele dziet, m.in.: wielk^ kompozycj^ abstrakcyjnq na Triënnale w Mediolanie w 1937 r., fresk „Cztowiek i maszyna" na Targach Szwaj- carskich w Bazylei w 1945 r., fresk „Energia twórcza" na wystawie zorganizowanej przez Królewski Instytut Architektury w Londynie w 1946 r., fresk na Mi^dzynarodowej Wystawie Urbanistycznej w Paryzu w 1947 r., ceramiki i freski w Neuchatel w 1950 r., freski dia Muzeum Etnograficznego w Neuchatel w 1954 r., fresk dia „Swissair" w Bombaju w 1957 r„ freski w pawilonach ONZ i szwajcarskim na Swiatowej Wystawie w Brukseli w 1958 r., monumentaln^ mozaik^ w opactwie St. Maurice w Szwajcarii w 1961 r. Udziat w wielu wystawach, liczne wystawy indywidualne. Otrzymaf wiele nagród, m.in.: I nagrod^ na Mi^dzynarodowym Biennale w Rimini w 1953 r., medal zfoty na Mi^dzynaro- dowej Wystawie Ceramiki Wspótczesnej w Can nes w 1955 r., nagrod^ „Zycia Warszawy" za wybitny plakat kulturalno-artystyczny na I Miq- dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. HANS ERNI Sz wajcaria Born in 1909 in Lucerne. Between 1927 and 1930 studied at the Lucerne College of Arts and Crafts, at the Paris "Académie Julian" and under Professor Woelfflin in Berlin. Joined the "Ab- straction-Création" Group in 1930 and exhibited jointly with Calder, Kandinsky, Moore and others. His works include: a large abstract com position entered in the Milan Triennale, 1937; frescoes: "Man and Machine" at the Swiss Fair, Basle, 1945, "Creative Energy" at the exhi bition organized by the Royal Institute of Ar chitecture, London, 1946, and at the Interna tional Town Planning Exhibition, Paris, 1947; ceramics and frescoes at Neuchatel, 1950; frescoes for the Ethnography Museum, Neu chatel, 1954; "Swissair", Bombay, 1957, and the UNO and Swiss pavilions at the World Fair in Brussels, 1958; monumental mosaic for the St. Maurice Abbey, Switzerland, 1961. Participat ed in many exhibitions and had many one-man shows. Has received many prizes, including First Prize at the International Biennale in Rimini, 1953; Gold Medal at the International Exhibition of Contemporary Ceramics, Cannes, 1955; the Prize given by the Warsaw Daily "Zycie Warsza wy" (Warsaw Life) for a poster on a cultural and artistic subject at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 56