BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST - BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA COMMISSIE VAN REDACTIE Bij de IR. A. J. v. d. STEUR, VOORZITTER J. P. MIERAS, SECR.-REDACTEUR H. C. VERKRUYSEN, REDACTEUR WIEGER BRUIN, A. EIBINK, A.01 TEN, J. ZIETSMA, IR. H. T. ZWIERS. RED.-ADRES: WETERINGSCHANS 102 AMSTERDAM TEL. N° 36736 1929 12 JANUARI N° 2 9 TOEL1CHTING TOT HET NIEUWE VOORLOOPIGE SCHETSPLAN VOOR EEN BEURSGEBOUW TE ROTTERDAM. MOTTO „M. D. S." ARCH. W. M. DUDOK.1) Door herhaalde besprekingen en door het formuleeren van een nieuw programma van eischen is de bedoeling der prijsvraag duidelijker omlijnd. Ontwerper heeft ernaar gestreefd zooveel ais eenigszins mogelijk was de in het programma en bij de besprekingen tot uiting gebrachte voorkeur tot basis van zijn project te maken. Van primaire waarde voor het geheele plan is vanzelfsprekend de ligging van de groote beurszaal met haar verschillende toegangen. Het programma ver- meldt te harer aanzien dat de voorkeur wordt gegeven aan een reeks hoofdtoegangen aan de zuidzijde van het gebouw, waarbij dan de hoofdas van de zaal loodrecht op den C o o I- singel zal dienen te komen. Bovendien werd bij de besprekingen groote waarde gehecht aan het bezit van een vrije ruimte voor den hoofdtoegang tot de beurs, uitsluitend ten bate van de beursbezoekers. Deze eischen en verlangens heb- ben het hierbij aangeboden ontwerp in hoofdzaak bepaald, en brachten ontwerper ertoe, zijn eerste plan volkomen los te laten. De ontwikkeling dezer grondbeginselen bleek bij de uitwerking vele voordeelen te bieden. De groote beurszaal met haar lengteas loodrecht op den Coolsingel; aan de Zuidzijde voor de beurszaal een ver- hoogd térras, een „forum" ais het ware, van waaruit door een reeks ruime hoofd toegangen, niet ver verwijderd van den voornaamsten toegangsweg, den Coolsingel (dus in het Z.W.) en ook door een neventoegang (in het Z.O.) de beurszaal zeer gemakkelijk is te bereiken, deze statige zaal zelve ais het ware vrij liggende tus- schen de omringende kantoorgroepen, waardoor een overvloedige verlichting uit een reeks staande ramen in den noordwand over de volle zaallengte kon worden verkregen en bovendien een „eenigszins beteekenende zuidelijke verlichting" moge lijk werd, ziedaar in hoofdzaak het kenmerkende van het nieuwe plan. architectonische ontwikkeling daarvan is gelijktijdig met de stedebouw- kundige eischen der situatie nauwgezet rekening gehouden. Er is zeker niet ge streefd naar ,,aanpassing bij de omgeving" door het zoeken naar oppervlakkige overeenstemming in detailvormen. Ontwerper is ervan overtuigd dat bij het scheppen van het grootste handelsgebouw in een zich steeds ontwikkelende koopstad geen enkele overweging mag leiden tot het aanvaarden van overgeleverde bouwvormen, ¡ntegendeel: de beteekenis en de aard van het vraagstuk eischen een oplossing die karakteristiek is voor onzen tijd. Maar dat neemt niet weg dat in volume en in silhouet, in stand en houding, wel degelijk rekening gehouden moet worden met de naastliggende groote bouwwerken. Eenerzijds is daarbij getracht de opzichzelf tnonotone ligging van het beursgebouw naast de beide andere groote bouwwerken door een contrastwerking in de architectonische oplossing te verlevendigen, ander- zijds is daarbij naar groote orde en naar het verkrijgen van een gaven straatwand gestreefd. Daartoe mogen de uitmondingen der op den Coolsingel uitkomende dwarsstraten (Hofstraat en St. Laurensstraat) niet breeder worden dan uit een verkeersoogpunt wordt vereischt, m.a.w. het Beursgebouw moet aan den Coolsingel een zoo groot mogelijke frontbreedte verkrijgen. Daaroni is het „verhoogde forum" aan den Coolsingel overbouwd. Het is van dezen hoofdtoegangsweg bereikbaar door een reusachtíge poortopening, waarvoor een zeer monumentale trap is geprojec- teerd. Dit gebouw, dat in korten tijd een grooten stroom bezoekers zal moeten ont- vangen, die buiten de verkeersdrukte een rustigen toegang moeten vinden, heeft °P deze wijze een suggestief en machtig entree gekregen; de verlangde „reeks toe gangen aan de Zuidzijde" is tot stand gebracht, terwijl nochtans in architecturalen 2¡n de hoofddoorgang daartoe aan den Coolsingel komt te liggen, hetgeen uit een stedebouwkundig oogpunt zeker de voorkeur verdient. Want het op gewone wijze Projecteeren van een belangrijk element ais de hoofdingang van de beurs aan een tamelijk onbelangrijke zijstraat, terwijl de voorgevel van de beurs aan den belang- Zooals in het vorig nummer werd medegedeeíd, vervolgen wij de publicatie van de Beutsprojecten. In dit nummer zijn opgenomen de projecten van de heeren W. M. Dudok en Ir. H. F. Mertens, met de memories van toelichting.Tot onzen spijt konden wij nog niet de beschikking krijgen over de toe- lichting van den heer Staal bij zijn project, zoodat dit later zal worden opgenomen. MINISTER1E VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- schappen brengt ter algemeene kennis, dat, blijkens een mededeeling van het Spaansche gezantschap te 's-Gravenhage, de firma Subirana te Barcelona (Balmes 56, 58) ter gelegenheid van de in 1929 daar ter stede te houden internationale tentoonstel- ling een internationale prijsvraag heeft uitgeschre- ven voor een beeld, ter hoogte van één tot twee meter, voorstellend het Heilig Hart van Jezus. Voor het beste ontwerp is een prijs van 50.000 peseta's beschikbaar gesteld; de eigendom en het uitslui tend productierecht van het bekroonde beeld gaat op de firma Subirana over. Kunstenaars, die aan deze prijsvraag denken dee! te nemen, wordt verzocht hiervan vóór 1 Januari a.s. mededeeling te doen aan de firma Subirana. 's-Gravenhage, 28 December 1928. Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, C. Feith. INGEZONDEN. Teneinde te voorzien in den directen nood van de nagelaten betrekkingen van den schilderbeeldhou- wer-publicist Erich Wichman hebben eenige vrien- den van den overledene zich samengevoegd tot een comité. Een inzameling onder een gedeelte der aanwezigen bij de teraardebestelling had reeds eenig succes. Het bijeengebrachte bedrag is echter lang niet vol- doende voor de bestrijding van de allereerste nood- zakelijke kosten. Daarom wendt het comité voor- noemd zich tot de vrienden, bekenden en belang- stellenden van den overledene met het dringend verzoek bijdragen te zenden aan den penningmees- ter van voornoemd comité: P. J. Somer, Amster- dam, Prinsengracht 485, Telef. 34850, Postrekening No. 83817. JOHAN POLET, Voorzitter, Tel. 51106. H. A. SINCLAIR DE ROCHEMONT, Secretaris Maarsmanssteeg 19a, Leiden. P. J. SOMER, Penningmeester, Tel. 34850. CHR. AGTERBERG. H. F. BIELING. J. W. HAVERMANS. JOHN RADECKER. DE VAKOPLEIDING VAN BOUWKUNDIGE TECH NI Cl door H. B. VAN BROEKHUIZEN. Op 22 Dec. 1928 werd een buitengewoon congres gehouden van het Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders in Nederland. Op dit congres werd o.m. behandeld een referaat van den heer H. B. v. Broekhuizen, Lid van den Ned. Bond van Technici, en afgevaardigde van de Technische Vak- bonden in de Commissie van Onderwijs van den B. N. A., dat wij hieronder afdrukken:

Bouwkundig Weekblad Architectura nl | 1929 | | page 1