PROJECTVOOR DE BEU RS TE ROTTERDAM. PERSPECTIEF. ARCH. W. M. DUDOK B.N.A. grammatisch verlangde ruimten zijn gedistribueerd. Er bestaat een oppervlak van 8105 M2. te verhuren ruimte ten dienste van het restaurant, het schippersrestau- rant, rijwielbergplaatsen, veilingzalen, winkels, en de céntrale autogarages. (Hier- bij is dus niet gerekend het archief der K. v. K. en de céntrale verwarmingsruimte). Tweede Verdieping. Deze verdieping wordt voornamelijk ingenomen door de vertrekken der kamer van koophandel, welke aan den voorgevel en den rechter- zijgevel zijn ontworpen, en waartoe het grootste trap- en Nftenstelsel op een cen- "tfaal punt toegang verschaft. Deze trap en liften bedienen op deze verdieping u i t si u i te n d de vertrekken der K. v. K. Bij de distributie dezer vertrekken is zooveel mogelijk orde betracht; aan den voorgevel liggen eenerzijds de vertrekken der secretarie, anderzijds die van den handelsvoorlichtings- dienst; aan den rechterzijgevel konden op economische wijze de ruimten voor bet handelsregister, met de hoofdzakelijk door bovenlicht verlichte groote handeisregisterzaal worden gedistribueerd. Het trap- en liftenstelsel in den Z.O.hoek van het gebouvv vormt een afzonderlijke toegang tot de vertrekken van het handels- register. De groote zaal is door twee goederenliften verbonden met de archiefruimte op den beganegrond. Een bijzondere oplossing verkreeg de toegang met de monu- 'Tientale trap (tot de eerste verdieping tevens ais buitentrap behandeld) naar de vergaderzaal van de Kamers van Koophandel, welke ais een hoofdmoment in de gevelarchitectuur werd ontwikkeld. Deze toegang is zoo rechtstreeksch mogelijk, Waardoor wordt voorkomen dat bij officieele ontvangsten in de groote vergader zaal een lange weg door dienstgangen zou moeten worden afgelegd. Deze trap voert direct naar een ruime vestibule voor de vergaderzaal, met verrassend uitzicht °P den bi nnenlichthof ten noorden van de beurszaal, waardoor de monumentale Werking van dezen toegang zeker zal worden verhoogd. Een reeks balcons tusschen c'6 gang der vertrekken van de secretarie en de beurszaal biedt een fraai uitzicht 3®.'®! PrOject VOOR DE BEURSTE ROTTERDAM. ARCHITECTIr. H. F. MERTENS B.N.A. HAARLEM. Aan de M. T. S. te Haarlem moeten leerlingen, die niet voldoende practisch werkzaam zijn geweest vóór hun komst op de M. T. S., tusschen het twee de en het laatste studiejaar gedurende één jaar in de practijk werkzaam zijn. Aan deze school wordt gedurende de eerste 1J/2 jaar het onderwijs voor hen, die een z.g. theoreti- sche opleiding genoten meer practisch technisch gegeven, voor hen met practische vooropleiding meer theoretisch (talen en wiskunde). Daarna ko- men theoretici en practici samen en krijgen voor de rest van den cursus geheel hetzelfde onderwijs. LEEUWARDEN. Op de M. T. S. te Leeuwarden is het onderwijs zoo- danig geregeld, dat de jongelieden met theore- tische vooropleiding, die in September tot de school worden toegelaten, het onderwijs volgen gedurende een half jaar ¡n den voorbereidenden cursus. Vervolgens blijven zij nog twee halfjaren in de school, om daarna, van 15 Feoruari tot 1 September, in de praktijk buiten de school te wer- ken. Van 1 September tot 15 Februari d.a.v. blij ven zij weer aan de school, gaan weer des zomers in de praktijk en wisselen zoodoende hun schooi- sche opleiding telkens met een practische af, zóó lang tot zij gedurende 5 halfjaren de school hebben bezocht. Hun gansche opleiding duurt dus 3/2 jaar. De jongelieden met practische vooroplei ding komen met 15 Februari. Zij volgen geduren de een jaar het onderwijs aan de school, waarna zij gedurende het tijdvak 15 Februari1 Septem ber wederom in de praktijk buiten de school gaan werken. Daarna krijgen zij weer onderricht van 1 September15 Februari en wisselen ook zij hun opleiding aan de school gedurende het winterhalf- jaar af met werken in de praktijk gedurende het zomerhalfjaar. De duur van hun opleiding is totaal 3 jaren. GRONINGEN. De M. T. S. te Groningen heeft een 3-jarigen cur sus. De leerlingen met diploma ambachtsschool, of van daarmede gelijk staande ontwikkeling, ont- vangen in het eerste jaar onderricht in het Fransch, Duitsch en Engelsch gedurende den tijd, dat de andere leerlingen van dit studiejaar on derricht hebben in houtbewerking. HEERLEN. De M. T. S. te Heerlen heeft eveneens een 3-jarlgen cursus. Ook hier is het onderwijs voor leerlingen met overwegend theoretische vooropleiding (H. B. S. of Mulo-school) in het 1e en 2e jaar ver- schillend met dat van de leerlingen met overwe gend practische vooropleiding (ambachtsschool). Het leerplan ¡s zoo ingedeeld, dat aan het einde der tweede klasse beide groepen van leerlingen theoretisch en praktisch zooveel mogelijk gelijk- waardig zijn geworden. In de 3e klasse is het on derwijs voor de theoretisch en practisch ontwik- kelde leerlingen gelijk geworden en volgen alie leerlingen van eenzelfde vakafdeeling hetzelfde on derwijs. SNEEK. Het onderwijs aan de Middelbaar Technische School voor Bouwkunde te Sneek wordt alleen in de wintermaanden gegeven in de 5 z.g. s e m e s- tercursussen. Des zomers zijn de leerlingen in de praktijk werkzaam. Wel bestaat er gelegen- heid om bij verzuim van een gedeelte van den cur sus, veroorzaakt door ziekte, militairen dienst e.d., den achterstand gedurende den zo- mer in te halen onder lelding van de hoofdleera- 13

Bouwkundig Weekblad Architectura nl | 1929 | | page 5