ni I j i 1_: 15 *Y*. I11 1111111 i 1 11 1 1 i 11 11 11111 I I I 111 I PROJECT VOOR DE BEURSTE ROTTERDAM. ARCH ITECT Ir. H. F. MERTENS B.N.A. haling aan het gebouw het armelijk karakter van een fabriek zou opleggen. Want deze beurs, „de vergaderplaats van den handel in den uitgebreidsten zin des woords" "i de grootste koopstad te stichten aan haar voornaamsten verkeersweg, is inder- daad nog heel iets anders dan een fabriek en heeft ten deele zeker ook wel een •"epresentatief karakter. Dat neemt niet weg dat ontwerper zich voorstelt uiterste soberheid bij de ontwikkeling van het plan te betrachten. Want kostbare middelen 2¡jn niet noodig om in deze groote ruimten, en jn deze groote vlakken grootsche effecten te bereiken. Zooals de teekeningen aantoonen is de eenvoud in de archi- "tectuur gebaseerd op eenvoud in de constructie, zoowel wat het uiterlijk ais het •nwendige betreft. De beurszaal is, evenals trouwens het geheele bouwwerk, vlak afgedekt; nergens komen gecompliceerde constructies voor. In het algemeen zal ^et gebouw ais geraamteconstructie van gewapend betón of zooals meer en meer §eschiedt van ijzer moeten worden uitgevoerd met gewapend-beton vloeren en kaksteenvullingen. De eenvoud van den bouwkunstigen opzet zal de bouwkosten ^°t het noodzakelijke beperken; de herhaling van dezelfde maten, de normaliseering, Zal eveneens van gunstigen invloed zijn op het kostencijfer; men zal moeten erken ,1en dat deze bouw niet kostbaar is. Dit is van meer beteekenis dan de vermelding Van het inhoudscijfer, dat zooals uit de bijlage blijkt, 284.200 M bedraagt. Wan- WATERTOREN TE ZUTPHEN. de 3e klasse het onderwijs hetzelfde, zoowel voor de leerlingen met theoretische ais met practische vooropleiding. 'S-GRAVENHAGE. De cursus van de M. T. S. voor de Bouwkunde van de Academie van Beeldende Kunsten te 's-Graven- hage duurt 3 jaren. De z.g. practici krijgen in het 1e studiejaar lessen in algebra, planimetrie, Duitsch en Engelsch, ter- wijl ook nog verschil wordt gemaakt in dit jaar, wat betreft het bouwkundig teekenen, tusschen de z.g. theoretici en de practici. De avondcursus aan de hier genoemde school duurt 6 winterhalfjaren. Het onderwijs voor practici en theoretici is vol- gens het programma gelijk. Bovendien is aan deze school een avondcursus voor architectuur verbonden, welke 3 winterhalfjaren duurt en waartoe worden toegelaten zij, die het diploma van de dag- of avondschool hebben ver- kregen. KRON IEK VAN DE WEEK DOOR J. P. M. De gustibus non est disputandum. Aan de waarheid van deze bekende spreuk wordt al sinds lang ern- stig getwijfeld of liever er wordt ernstig gepoogd duidelijk te maken dat men er aan twijfelen mag. Het volgende geval brengt echter de waarheids- kracht van de spreuk op een merkwaardig sterke wijze weer eens naar voren. De Hoefijzer- correspondent van het Algemeen Handelsblad, een all-round journalist, beweegt zich zoo nu en dan op het gebied van de beeldende kunsten en de bouwkunst. Het is een feit dat de architecten zijn beschouwingen gaarne lezen en zijn leekeninzicht waardeeren. Los van de ban- den die het deskundigenoordeel toch altijd min of meer inperken, staat hij frank en vrij tegenover zijn onderwerpen, en maakt menige opmerking waarmede de architecten gaarne rekening houden. Zijn smaak strookt met die van het meerendeel van de architecten. Hij heeft een doorsnedearchi- tecten-smaak, zooals er journalisten zijn met een doorsnedecomponisten-smaak, en een doorsnede- dichters-smaak. Maar zie, plots krijgt deze corres- pondent een tegenzin in een bouwwerk, dat bij het meerendeel van de architecten zeker in den smaak staat, en blijkt hij een liefde te koesteren voor an dere bouwwerken, die in het algemeen bij de archi tecten eer het tegengestelde van liefde (hoe heet dat precies) opwekken. De Hoefijzercorrespondent vindt n.l. (zie zijn „Torentje Bussekruit" in het Hbld. van 25 Dec.) den nieuwen Watertoren van Wassenaar een kinderachtig ding, zelfs een archi- tectonisch gedrocht", een werk zonder phantasie, zonder eenig besef van eigen schoonheid, een stee- nen cylinder, waarop men ook weer het oude recept

Bouwkundig Weekblad Architectura nl | 1929 | | page 7