i •7Á; y sfei.. 20 t WAN DSCHILDERI NG IN DE REMONSTRANT- SCHE KERK, DEN HAAG, DOOR Ir.G. HORDIJK. NAAM DER SCHOOL 1924 1925 1926 1927 1928 Middelbare Technische School te Utrecht 16 17 18 18 27 Middelbare Technische School te Haarlem 5 3 9 12 8 Middelbare Technische School te Leeuwarden gemiddeld 10 per ¡aar. Middelbare Technische School te Groningen 8 10 6 Middelbare Technische School te Heerlen 4 Middelbare Technische School voor Bouw- kunde te Sneek gemiddeld 4 per jaar. Academie van Beelden- de kunsten te 's-Gra- venhage (dagcursus). 14 12 13 16 13 Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht te 's-Herto- genbosch 3 3 3 5 4 Het aantal geslaagden aan de z.g. avondcursussen is ¡n den volgenden staat aangegeven. NAAM DER SCHOOL 1924 1925 1S26 1927 1828 Academie van Beelden- de kunsten enz. te Rotterdam 25 17 23 26 34 Academie van Beelden- de kunsten te 's-Gra- venhage (avondcur- sus) 8 10 12 6 School voor Beeldende-, Nijverheids- en Bouw- kunst, afd. voortgezet bouwkundig onderwijs te Arnhem 4 5 7 Middelbare Kunstnijver- heidsschool te Maas- Geen geslaagden op ge- stricht afd. bouw- en geven. interieurkunst Bestaat nog te kort. »t v l) geen examen afgenomen daar de cursus ge- bracht werd van 5 op 6 winterhalfjaren. WAN DSCH I LDERI NG IN DE R EMONSTRANTSCH E KERK, DEN HAAG, DOOR Ir. G. HORDIJK. hersteld. Aan het prestige der arbítrale rechtspraak kan zulks slechts ten goede komen. Het komt mij voor, geheel te liggen op den weg van den B.N.A., om na te gaan, of het instituut der arbítrale rechtspraak in het bouwbedrijf ongewíjzigd kan blijven, en, zoo niet, welke wijzigingen dan daarin dienen te worden aangebracht. Immers, de architecten zijn ook op dit gebíed de raadgevers en vertrouwensmannen hunner opdrachtgevers, die gewoonlijk zelf volslagen onbekend zijn met de beteekenis en draagwijdte der arbítrale clausule, aangenomen al, dat zíj zích er bewust van zijn, dat die clausule een onderdeel vormt van hunne overeenkomst met den aannemer. Willen de architecten de verantwoordelijkheid, die ook ten aanzien van dit punt hunne vertrouwenspositie medebrengt, met gerustheid kunnen dragen, dan dienen zij voor zichzelf de overtuiging te hebben, dat de door hen in hunne bestekken opge- nomen wiize van beslissing van geschillen inderdaad zoo goed mogelijke waarborgen biedt, dat de belangen van hunne opdrachtgevers niet in het gedrang kunnen komen. Op het oogenblik bestaan die waarborgen naar mijne meening niet. WONINGBOUW HELMOND 19161928, DOOR H. T. Z. „Het Gemeentebestuur van Helmond heeft gemeend goed te doen, door hetgeen hier op dit gebied der volkshuisvesting is tot stand gebracht in een tijdperk van 12^ jaar? °P aanschouwe- lijke wijze voor te stellen," luidt het voorwoord van de in 3 talen gestelde brochure. Het werkje verschaft verschillende cijfers, betreffende het toenemen van de bevol- king, woningbouwvereenigingen, woningproductie, gemeentelijk grondbedrijf enz. Woningtypen en stichtingskosten zijn in tal van teekeningen en statistieken nader toegelicht, terwijl een uitvoerige collectie foto's laat zien, dat hier in het algemeen goed en sober werk werd tot stand gebracht. Hoewel dit bij boekbespreking geen gewoonte is, meenen wij ditmaal een paar cliché's te mogen toevoegen. Het in het boekje gepubliceerde werk is grootendeels afkomstig van den Dienst van Publieke Werken, Arch. L. de Vries en van den Arch. B.N.A. Alb. Otten. Merkwaardig is, dat bij overigens groote volledigheid het uitbreidingsplan, dat toch niet van de jongste maanden dateert, ontbreekt. Slechts worden partieele plannen getoond, terwijl wél een overzichtskaart van Helmond wordt gegeven waarop be- staande woningbouw en voor lateren woningbouw bestemden grond zijn aangeduid. Juist waar uit de vele partieele plannen het streven naar goede ¡ndeeling blijkt, is dit ietwat geheimzinnig aandoende ontbreken van de voornaamste schakel te betreuren.

Bouwkundig Weekblad Architectura nl | 1929 | | page 4