BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST - BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA COMMISSIE VAN REDACTIE R, A. J. v. d. STEUR, VOORZITTER J. P. MIERAS, SECR.-REDACTEUR C. VERKRUYSEN, REDACTEUR H WIEGER BRUIN, A. EIBINK, A.OTTEN, J. ZIETSMA, IR. H. T. ZWIERS. RED.-ADRES: WETERINGSCHANS 102 AMSTERDAM TEL. N° 36736 1929 26 JANUARI N2 4 DE ONTWERPEN VOOR DE BEURS TE ROTTERDAM. Wij vervolgen in dit num- mer de publicatie van de ontwerpen voor de Beurs te Rotterdam. Thans worden achtereenvolgens de ontwerpen opgenomen, ¡ngezonden bij de eerste prijsvraag, door de Architecten J. F. Staal, Ir. H. F. Mertens, W. M. Dudok, Prof. Ir. M. J. Granpré Moliere, W. Kromhout, Meischke en Schmidt, J. J. P. Oud en de Roos en Overeynder. Van elk plan plaatsen wij den hoofdplattegrond, een gevel of perspectief, een situatieteekening en een doorsnede; voorts een uittreksel uit de bij die ont werpen behoorende toelichting. MOTTO „CIVITAS". TOELICHTING. ARCHITECT J. F. STAAL. B. N. A. Situatie. Voor de situatie zijn hoofdzakelijk de mondelinge aanwijzingen der Jury gevolgd: Zuid-Blaak verbreed (met aanneming van het één-richtingsverkeer langs de beide zijden van de Blaak), brug over de Leuvehaven, verplaatsen van Gerzon. Ontwerper heeft het van Hogendorpplein opgegeven en een verkeers-verruiming meer Oostelijk aangebracht. Het Boymans-Museum, dat ontwerper met ais los- staand gebouw in het drukke verkeer mogelijk acht, heeft hij ais uitgangspunt voor een L-vormigen nieuwbouw genomen, welke een plantsoen of openbaar binnenhof omsluit en welke den knik CoolsingelSchiedamschedijk een gedecideerden vorm verschaft. Uitbreiding van het museum is in den nieuwbouw onder te brengen. De aanbouwing van het museum kan door een lagen terugliggenden poortbouw ver- bonden worden, zoodat het museum ais bouwwerk zichzelf blijft. Bedoeling is het '"nuseum stedebouwkundig vast te leggen. Het Caland-monument is verplaatst en ais een richtingspunt voor den Schiedamschedijk gesteld. Ontwerper heeft zich, ter verlenging van het N. Blaaktrottoir, de Soetensteeg, Boymansstraat en Coolvest ais voetgangersweg gedacht (met mogelijkheid van zeer ondergeschikt rijverkeer voor verhuiswagens e.d.), teneinde een ononderbroken winkel- (of slenter-jstraat te krijgen van N. Blaak tot Hofstraat, welke zich langs bet Beursrestaurant laat vervolgen in de verbreede Meent. Ontwerper acht in de toekomst het sloopen van de noordzijden der blokken aan de Witte Leeuwensteeg en Karresteeg wenschelijk, in verband met de verbinding N. en Z. Blaak en te verbreeden Binnenweg. De waardevolle nieuw-geprojecteerde bouwterreinen (blok Gerzon en groote aanbouw v. h. Museumgebouw) zullen de k°sten reduceeren. Een overgangstoestand naar de op de situatie 1 1250 aan- Seduide voorstellen, is op de situatie 1 a 2500 bijgevoegd. Hierbij zou een tijdelijke dernping, overbrugging o.d. van de Westelijke wal van de Blaak wenschelijk zijn v°or het verkeer over de nieuwe brug van de Leuvehaven. van Oldebarneveldtstraat en Aert van Nesstraat geven in hunne langsrichting U|tzicht op de plastisch meest rijke deelen van het Beursgebouw, terwijl de door- ^aande zijgevel, zichtbaar uit de Leeuwenstraat ter plaatse zich onderbreekt. e b o u w. Waar de Coolsingel zich in een teveel van 3 naast elkaar staande faroote bouwwerken zal verheugen en de architectonische opvattingen van Raad- huis en Postkantoor uíteenloopen, achtte ontwerper zich aangewezen op een archi- *ecturale samenwerking van Postkantoor met Beursontwerp, teneinde het Raadhuis a's stedebouwkundig monument te doen domineeren. Het bestaand contrast tus- S°hen Raadh uis, verticaal-actief en het Postkantoor, horizontaal-actief, schreef ontwerper aansluiting op de horizontale werking van het Postkantoor voor. Ze aansluiting heeft ontwerper uitdrukkelijk willen betoonen, in het overnemen a'i het kapprofiel van het Postkantoor voor zijn Beursontwerp, langs den Cool- Jngel, terwijl hij getracht heeft dezen kapvorm ais eerste motief te gebruiken voor uitdrukken der burgerlijke monumentaliteit, welke hij voor de Beurs ge- We"scht acht. e borizontale nadruk van Postkantoor en Beurs verbindt deze gebouwen tot één k straatwand, maakt eenigszins hun afzonderlijk bestaan ais monumentale uWwerken ondergeschikt aan hun taak: in de eerste plaats straatwand te zijn, Pdat het Raadhuis te sterker uitkome. ^Zolfrl oe overweging sluit het onderbreken van den Coolsingelgevel door hoofdin- PROGRAMMA VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN VOORLOOPIG SCHETSPLAN VOOR EEN BEU RSPLAN TE ROTTERDAM. Wij geven hieronder een uittreksel uit het pro- gramma voor de eerste prijsvraag. Deze prijsvraag was vrijwel een ideeén-prijsvraag. Verschillende eischen betreffende de indeeling van het Beursge bouw zijn door het Beurscomité, de Jury en de deelnemers op vergaderingen nader vastgesteld. Wij meenen echter dat het ter beoordeeling van de plannen niet noodig is het programma in al zijn finesses af te drukken. Wij bepalen ons dus tot de hoofdzaken. De Jury was dezelfde ais die voor de 2e ronde. Programma. In het algemeen wordt gevraagd, een Beursgebouw te ontwerpen, waarvan de benoodigde ruimten wor den gegeven dat geheel of grootdeels binnen het met harceering aangegeven terrein aan den Cool singel zal moeten worden ontworpen. Door het vooruitbrengen van sommige partijen van het Beursgebouw of door het verplaatsen der rooi- lijn van het zuidelijk eind van den Coolsingel, tus- schen Sint-Laurens- en Boymansstraat, zal de noo- dige vrijheid worden gevonden, het gebouw op har- monisch stedebouwkundig verantwoorde wijze in het stadsbeeld in te passen. Er zal rekening mee moeten worden gehouden, dat de Coolsingel niet smaller dan 45 M. mag worden geprojecteerd. De opzet van het voorloopig schetsplan zal zooda- nig moeten zijn, dat de hoofdgedachte van den ont werper er duidelijk uit spreekt. De hoofdverdieping van het Beursgebouw, in den vervolge genoemd 1e verdieping, zal moeten be- vatten a. een groote hal van 4500 M2., waarin zullen moeten worden ondergebrachtde groote Beurs, de schippersbeurs, de graanbeurs, de effectenbeurs, en de wisselbeurs. Indien de indeeling van het plan ertoe leidt, kan deze hal worden onderver- deeld; echter zal de overzichtelijkheid er niet onder mogen lijden. Wordt tot onderverdeeling overgegaan, dan zal er mede rekening moeten wor den gehouden, dat: groote beurs, effectenbeurs en wisselbeurs te samen pl.m. 2300 M2. beslaan, de graanbeurs pl.m. 1500 Mi. en de schippersbeurs pl.m. 400 M2. De overige 300 M2. kunnen dan ais reserve dienen, of over de drie bovengenoemde afdeelingen naar be- hoefte worden verdeeld. De schippersbeurs zal moeten grenzen aan de graanbeurs. b. aan de hal zullen moeten aansluiten: 1. Termijnbeurs granen 2. Termijnbeurs olie en vetten 3. Rijkstelefoon 25

Bouwkundig Weekblad Architectura nl | 1929 | | page 1