ni RfcUii T I» Jji :L. iük ■r~'T mm ¡riri& TI mj Tr ,.v.' - KORTE TOELICHTING BU DE SCHETSONTWERPEN VOOR DE BEURS TE Rotterdam, motto r. b. arch. ir. h. f. mertens. b.n.a. Stadsplan. ís,^ CL D°Orsnede ontwe uManaxC-r wsm y J¡ ,L - i: -6>li-í,- Jj.V ->.t SITUATIE ONTWERP BEURS TE ROTTERDAM. ARCH ITECT J. F. STAAL B.N.A. fieventoegangen tot de Beurshal dienen en dus de verbinding dier afdeelingen en de Beurshal mogelijk maken. Ontwerper heeft zich voor zijn ontwerp gehouden aan de breedtemaat van het Post- kantoor, daar de in de situatie ¡ngeschreven breedtemaat van het bouwterrein hem °njuist voorkwam. totale inhoud van het Beursgebouw bedraagt, gemeten vanaf 1 M. minus het straatpeil van den Coolsingel: 233.891 M Ontwerper heeft gemeend het buitengewoon drukke verkeer op sommige uren van den dag te moeten scheiden, door het meer rustige voetgangersverkeer te leiden door de Boymansstraat en de Pauwensteeg; het rijverkeer door de verbreede Karresteeg. Deze splitsing zou althans aanbeveling verdienen op drukke uren van den dag. Hierdoor zal vanzelf deze nogal rommelige omgeving van het Museum ®°ymans worden herschapen in een meer rustige winkelwijk, zoo ongeveer ais te Amsterdam ¡s geschied, waar de Kalverstraat het voetgangersverkeer opneemt; Roki'n en N. Z. Voorburgwal het rijverkeer. e gevel van het Museum Boymans is op korten afstand interessanter, dan op grooteren, zooals die op het oogenblik bij het tegenwoordige Calandplein bestaat. van Hogendorpplein is derhalve belangrijk verkleind, waardoor tevens het ""'fieme karakter der winkelstraat wordt versterkt. De gevel aan de Korte Hoog- straat is in tegenstelling hiermede opengelegd, zoodat men deze van ver af langs den niet boomen beplanten weg kan zien. Voorts komt aan de eene zijde de verbreede Karresteeg uit op den verbreeden Bin- D P-. nP). P1 -'i- t 1.4J RP BEURSTE ROTTERDAM. ARCH ITECT J F. STAAL B.N.A. WONINGBOUW ,,DE HOOP" TE HELMOND. ARCH ITECT L. DE VRIES. ZONNEHOF TE HELMOND. ARCH ITECT A. OTTEN, B.N.A. zij een directe verbinding met de lokalen van den voorlichtingsdienst, door middel van een trap, mo gelijk maakt. De eventueel nog te ontwerpen kantoorlokalen en kleine vergaderlokalen, niet bestemd voor de bo- vengenoemde diensten, moeten zoodanig zijn gele- gen, dat zij afzonderlijk of in verschillende com- binaties kunnen worden verhuurd. Het zal dan noodig zijn aparte toegangen van de straat af te ontwerpen. Ten dienste van de beursbezoekers zullen de noo- dige liften moeten geprojecteerd, die een directe verbinding met de vestibules van de groote hal tot stand brengen. BOEKBESPREKING WONINGBOUW „HEL- MOND 19161928." In deze boekbespreking op pag. 20 werd medegedeeld dat nog enkele afbeel- dingen erbij zouden worden opgenomen. Door ge- brek aan plaatsruimte moest dit echter worden nagelaten. Thans nemen wij de plaatjes op met werk van architect L. de Vries en van Albert Otten. TENTOONSTELLING VAN TEEKENINGEN EN SCHETSEN VAN DEN HEER J. P. L. HENDRIKS PRIX-DE ROME. De heer Hendriks heeft in de Rijksacademie zijn studies geexposeerd, welke hij op zijn reizen in zijn 4e, laatste, stipendiumjaar maakte. We vonden op de tentoonstelling reisschetsen uit Stockholm, Helsingfors en Kopenhagen. Voorna- melijk heeft de heer Hendriks zich geconcentreerd op het Raadhuis van Stockholm. Na een aantal studiereizen door Duitschland, Frankrijk en Italie was het goed gezien zich in óstberg's schepping eens in te leven. Hoe meer toch men zijn Raadhuis beschouwt, hoe meer dit zich doet kennen ais een wonderlijk amalgama van de architectu- rale gedachten die Europa beheerscht hebben en nog beheerschen. Het is of deze gedachten alie naar het Noordelijkste punt van de Europeesche bescha- ving zijn opgezogen en daar tegen het glas, dat de atmosfeer van Europa van de doode koude scheidt, gecondenseerd zijn in het prachtige bloemenspel van dstberg's Raadhuis. Het is een bouwwerk ais 27

Bouwkundig Weekblad Architectura nl | 1929 | | page 3