copier LIBERTY LE BEAU AGENCY UNICA" denHMG HOOGSTRAAT iÓ GEBRUIKS- ENSIERGLA5WERK. NAAR ONTWERP DE BAZEL DELOP.M. LAN O OY VOORRADIG EEN GROOT AANTAL OFFICIEELE MEDEDELINGEN (VERVOLG) voltooien, brengt de Kommissie haar dank. Het zal haar een genoegen zijn, met Uw gewaardeerde hulp, aan de derde jaargang te mogen beginnen. Het plan bestaat deze nieuwe jaargang nog rijker geïllustreerd en meer gespesiealieseerd op de ver schillende kunsten, samen te stellen. Moge dit met Uw steun mogelik zijn, in belang van kunst, kunstenaar en 't algemeen. ADRESWIJZIGING. ,,De Meubelhandel" van de Heer H. Dannis, waarvan een advertensie voor komt op de omslag, is verplaatst naar Markt 33. Een abonnement op ,,De Delver" kost 3,per jaargang 3,50 fr. p. p.) bij vooruitbetaling. Losse nummers 50 cent. Voor abonnementen en advertensies wende men zich tot de Administrasie: Oude Delft 62 te Delft. HOLLAND SCHE KUNSTNIJVERHEID METZÊ

De Delver nl | 1929 | | page 22