COHKLIN MUZIEK GA NAAR BERVOETS A. J. PRINS VULPENHOUDERS i-RED.J.'T HART VOOR UW COLBERT COSTUMES EN KINDERPAKJES LEESINRICHTING „LECTURA 99 DE VULPEN VOOR UW LEVEN TH. VAN LEIPSIG - DELFT OUDE DELFT 88 - TEL. 678 WIJNHAVEN HOEK BOTERBRUG INHOUD VAN DIT NUMMER CHOORSTRAAT, DELFT OFFICIEELE MEDEDELINGEN BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL TELEF. 99 Alle reparatiën gratis. Onbeperkte garantie. Vraagt inlichtingen. WIJNHAVEN 1-3 KLASSIEK - MODERN - STUDIE - OPERA OOK IN LICHTE Z.ETTING I Frans de Prez, De Stad van God, slot. R. van Lavieren, Vignet, het wapen der Dominicaner Orde, houtsnede. Bonzo, De Leidsche stadhuiskwestie. AAN DE LEDEN VAN „KUNSTKRING DELFT". Op de „Juto" (Jubileumtentoonstelling ter ge legenheid van het 275-jarig bestaan van Stads Doelen), welke 21 Juni a.s. geopend wordt, zal „Kunst kring Delft" uitkomen met werk van een groep der leden-beeldende-kunstenaars. Bij het schrijven van deze mededeling hadden zich hiervoor reeds opgegeven de dames Lena ten Bosch en Riec Ver hagen, en de Heren Leendert Scheltema, Herm. Veldhuis, A. W. Wijkniet, H. J. Etienne en R. van Lavieren. Nieuw kunstlievend lid: de Heer T. J. H. Kokee. AAN ABONNEES EN LEDEN: Banden voor de twede jaargang kunnen reeds besteld worden. De- prijs is gelijk aan die van de eerste jaargang, welke ook nog te verkrijgen is, t.w. 1,25* per band, binden inbegrepen. Gebonden eksemplaren van jaargang I en II worden a 4,verkrijgbaar gesteld. Buiten Delft, plus verzendkosten. Leden en abonnees worden verzocht, bij adresverandering dit zo spoedig mogelik aan de Admim- strasie op te geven. AAN ALLEN, medewerkers, abonnees, adverteerders en leden, die bet de Kommissie van Beheer mogelik hebben gemaakt, deze twede jaargang van „De Delver" te beginnen en naar behoren te 99 A. C. TINBERGEN HUGO DE GROOTSTRAAT 180 DELFT LEVERING VAN ALLE SOORTEN DRUKWERKEN No. 1309

De Delver nl | 1929 | | page 3