O De stad van god UITGAVE VAN DE VEREN. „KUNSTKRING DELFT" VERSCHIJNT MAANDELIKS BEHALVE JULIE EN AUGUSTUS ABONNEMENT PER JAARGANG F 3.-, FRANKO PER POST F 3.50 BIJ VOORUITBETALINGLOSSE NUMMERS F 0.50 REDAKSIE- EN ADMINISTRASIEADRES: OUDE DELFT 62 DELFT TWEDE JAARGANG No. 10 15 JUNIE 1929 Alle rechten van tekst en illustrasies voorbehouden. Nadruk verboden. TREURSPEL IN DRIE BEDRIJVEN, DOOR FRANS DE PREZ. DERDE BEDRIJF. 4e Tooneel. (Savonarola. - Orlando). Orlando. Eerwaarde. Savonarola. Heer. Orlando (gedempt). Ik breng U tijding, prior. (Hij aarzelt even, overtuigt zich dat zij alleen zijn, dan snel, haast fluisterend) Orlando. De weg is open voor Uw vlucht! Savonarola. Mijn vlucht? Orlando. Zacht, zacht!. Vertrouwden wachten op mijn wenk. Zij brengen U in veiligheid naar Piza. Savonarola (licht honend). Alleen mijn leven is te weinig waard, Hoevelen zoekt de wraakzucht nog te dooden? Orlando. Een valstrik Savonarola (invallend). Weinig geldt de wereld mij, En nooit zooveel dat ik mijn vrienden blootstel. Orlando, 'k Begrijp, U wantrouwt mij, mij een der rechters, Wier uitspraak niet een vonnis, maar een moord is. Savonarola. Als naar het Recht een vonnis wordt geveld Is het voor God en menschen ook rechtmatig, Zelfs dan als schuldig staat, die zonder schuld is. En mij werd Heiligschennis, Ketterij, Het loos bedrog der Stad van God bewezen. Zoo Uw Geweten mij dus plichtig acht Aan die Vergrijpen is Uw oordeel, Recht Zoo niet, had dan bekrachtiging geweigerd. 153

De Delver nl | 1929 | | page 5