Orlando. Dat had Uw dood verhaast. Savonarola. Uw Ziel behouden. Orlando. Ik pleitte eerst, vergeefs, te machtig is De tegenstand. Savonarola. Hebt gij mij niet vervolgd Orlando. Hielp Saulus niet om Stephanus te stenigen? Savonarola. Trof ook Gods Licht U op Damascus' weg? Orlando. Nooit haatte ik, maar zocht Uw doel te kennen, En 't scheen mij dat van een eerzuchtig hart! Savonarola. Omdat de wereld Waarheid niet verdraagt!? Orlando. Wijl ik, afwezig niet 't moeras gepeild had Waarin en Kerk en Staat verzonken liggen. Savonarola. Waar bleek mijn onschuld O r 1 a n d o. Tijdens het proces. En macht'loos. rijpte in mij het plan der vlucht. Savonarola (onrustig)Spreek daar niet van. Ik heb mij onderworpen En wil mijn uur niet langer zien verschoven! Orlando (verwonderd). Wantrouw niet meer! Bij God! Ik ben oprecht. Savonarola. Ik twijfel niet! OrI a n d o. Bindt ons niet één Idee? Eén Kracht, die van haar Aanzijn moet getuigen? Het bracht U tot dees cel, mij tot een daad, Die schijnt of ik mijn vaandel heb verraden. Een nieuwe toekomst roept! Voor 't Heil der Menschheid! Savonarola. Niet mij, mijn zoon! De palen zijn bereikt Waar binnen, onder menschen, 'k God mocht dienen. Uw sterke jeugd heeft Hem nog niet aanschouwd En voelt niet de beperking van dit vleesch, Waarvan de bloode ziel verlost moet zijn. Ik sloot de rekening af, met blij berusten En wacht alleen de Stond om op te gaan Orlando. Berusting in den Dood, waar 't Leven roept?! Savonaro 1 a. Waar God mij roept. Orlando. Hij roept U tot de wereld Savonarola. Maar met de Stem van menschen Orlando. Die uit Hem zijn 154

De Delver nl | 1929 | | page 6