2 CLICHES „UNION" DE NEDERLANDER DE GELDERLANDER HAARLEM'S DAGBLAD HET DAGBLAD Orgaan ter verbreiding van Christ.-Historische beginselen RIJNSTRAAT 9 'S-GRAVENHAGE TELEFOON 71300 Deze cijfers spreken voor zichzelf. „De Gelderlander" „De Gelderlander" DE VOOR DE RECLAME DE CLICHÉFABRIEK TE AMSTERDAM WARMOESSTR. 17/19 TELEFOON N. 44467 ADVIEZEN heeft een lezerskring, welke behoort tot den gegoeden burgerstand en komt in meer dan 1200 plaatsen van ons land. Het gehalte der lezers is een aanbeveling voor hen die koopkrachtig publiek wenscben te bereiken Vraagt advertentie-contract en meerdere gegevens aan de Bureaux laat sinds 1921 haar oplaagcijfer officieel kontroleeren door het bekende Akkountantskantoor J. NIJST 6 Co. te NIJMEGEN. Elk jaar op 16 December verschijnt de akkountant met zijn staf op onze kantoren tot het instellen van een uitvoerig onderzoek, dat den stand onzer oplage vastlegt. - Ziehier de eindcijfers der jaarl. rapporten: 1921 24275 exempl. 192 225233 192 326233 192 428330 192 529146 beeft alleen méér abonné s dan alle andere bladen te zamen, 100 kilometer in den omtrek behoort derhalve in elke Advertentiekampagne WORDEN GEMAAKT DOOR LIJNCLICHÉS AUTOTYPIËN DRIE- EN VIERKLEURENDRUK CLICHÉS BANDSTEMPELS Wanneer een Adverteerder het terrein Haarlem en Omstreken bestrijken wil, zal hij advies vragen bij een goed Advertentie bureau en ten antwoord ont vangen, dat hij dan in adverteeren moet. Zoo hij daarna ten overvloede bij een vriend of zakenre latie in de streek informeert, dan zal hij hetzelfde advies ontvangen: ADVERTEER IN HAARLEM'S DAGBLAD BUREAUX: GR. HOUTSTRAAT 9J, HAARLEM

De Reclame nl | 1929 | | page 67