RECLAME OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET fiENgOTSfitlftPYflgP VAN EEN BIBLIOTHEEK EN HAAR EENICEN KLANT SECRETARIAAT VAN HET GENOOTSCHAP EMM ASTRA AT 16 AMSTERDAM Voor het lidmaatschap van het Genootschap hebben zich opgegeven: E. H. Becker, Directeur Vereenigde Foto Bureaux, Singel 93, Amsterdam. S. de Back, pla Wm. H. Muller Co.'s Batavier Lijn, Rotterdam. L. Th. Boelaars Zonen, Clichéfabriek, Rijswijkscheweg 29, 's-Gravenhage. Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen, Haarlemmerweg 317-321, Amsterdam. Propaganda Bureau der Vlisco Fabrieken, Postbus 19, Amsterdam. A. Vermijs, Generaal van Geenplein 6, Rijswijk. Droste's Cacao- Chocoladefabr., Haarlem. Jac. v.d. Veen, Prinsegr. 113, s-Gravenhage. Eventueele bezwaren tegen het lidmaatschap van de voorgestelde candidaten moeten binnen een termijn van veertien dagen bij het bestuur worden kenbaar gemaakt. Met ingang van heden zijn tot het lidmaat schap van ons Genootschap toegelaten: H. Budde, Arnhem. Ph. van Praag, Deventer. C. F. Huyer, Amsterdam. André van Bergrijk, Eindhoven. Louis Samuel, Amsterdam. C. G. P. v. d. Handel, Amsterdam. J. G. de Bruin, Rotterdam. Het is een droevig verhaal. Dus als U daar niet tegen kunt, sla dit blad om. Denkt U daarentegen dat Uw gemoed voldoende ge hard is, lees dan verder met een zakdoek in de eene en een fleschje Hofman in de andere hand. Na deze eerlijke waarschuwing wil ik beginnen, bij het begin. De geboorte van de Bibliotheek. Er waren enkele idealisten, die meenden, dat reclame-vaklui den tijd, die overbleef tusschen Oud's voor 't Eten en hun Vi-Spring, be steedden aan het verwerven van kennis van Reclame. Die idealisten vonden eenigen steun, doordat zij de beschikking kregen over een aantal boeken en tijdschriften, die hun bezitters toch nooit meer inkeken, alsmede over wat geld. Met een voor idealisten onwaarschijnlijke voorzichtigheid belegden zij slechts een ge deelte van het geld in een aantal standaard werken over reclame en de Bibliotheek was geboren. Nu deden die idealisten een dom ding. Ze stelden een specialen avond in, om degenen onder de reclame-vaklui, die naar kennis dorstten, in de gelegenheid te stellen, wat te praten met collega's, wat tijdschriften in te zien en een boek, dat hen interresseerde, mee te nemen. Een klein aantal reclame vrienden namen de ondankbare taak van „lokvogel" op zich, terwijl een jeugdige enthousiasteling zich met de functie van „bibliothecaris" belastte. De eenige, die van de kennis, het doorzicht en de ervaring van deze „lokvogels" profiteerde was de „biblio-

De Reclame nl | 1929 | | page 66