ov* ENGLAND 5= 48: AA Colbert w Gerzon FEBRUARI-MAART AANBIEDING ,,KS PEEFEC. costumes naar maat F£ H.HUISMAN 54. 115 leven aandurven lang. Omdat zij verder. Omdat i sring bezitten. gijn. durven zi ij het i altnd Omdat zij altijd de eersten zijn. winnen Hebt gij wel eens opgemerkt, dal dezfc i goed gekleed zijn 1 Zij weten liet immers dal correcte kleeding een gunstige werking .uitoefent op hun inner lijk wezen en derhalve ook op hun prestatievermogen. OLD ENGLAND dient U zooveel mogelijk en stelt zijn ervaring op velerlei gebied gaarne Ie Uwer beschik king. Wanneer OLD ENGLAND II een raad geelt, dan is deze raad beslist in Uw voordeel. Proelondervin- deli.'k kunt II zich daarvan overtuigen OLD ENGLAND opent heden het voorjaarsseizoen en geelt U 'den raad. thans een nieuw cesluum te laten aanmeten. De stoffen, die in een volledige sorteering aanwezig zijn. zullen U bevredigen, want zij zijn anders cn beter dan Uw oude costuutns geweest zijn. De nieuwe kleuren in blauwgrijs kleeden zeer goed en oefenen een weldadigen invloed uit op Uzelf en Uw omgeving. Bovendien spaart gu geld wanneer gij dezen rnad op- 'olgt Ten einde den verkoop te bevorderen, zijn uit de nieuwe stoffen ca 200 coupons uitgezocht, waar van de normale prijs 100.— en 110— gulden bedraagt Deze coupons worden vanal heden in de etalage aangeboden als rostuumS naar maat voor NIJMAN PHILIPS COOLSINGEL 129 CALANDPLEIN ROTTERDAM NIEUW lELErOON Ne. SfKi Stelen ea eempeon-hesoek leer het geheele land. aendat prijavezkeofti Advertenties van een paar Nedeclandsche kleermakers gei eprodw et rd in verband met het arri el op pag. 114 Coupe en aNerkiop gegarandeerd Vraagt std.eccdleitteb LAATSTE DAGEN VAN ONZE FEBRUARI AANBIEDING ONZE RECLAME OVERHEMD NAAR MAAT van prima Franse Zefier in gedistin geerde dessina en kleuren. en hoger. Vraagt nze Stalen-collecties. Schriftelike bestedingen worden omgaand uitgevoerd PROPAGANDA .jQ BIEDING Door onderstaande Lage Prijzen stellea wij iedereen in staat een onbe rispelijk passend COSTUUM of DEMI'S AISON te dracen. Cost, naar maat 50 60.-, 68.-. Demi-S. n. maat 68.-. Vraagt staalcollectio. Hoogstraat 322/326. Telef. 51197. ROTTERDAM. Deze advertenties bevatten slechts algemeen heden en geen werkelijk „nieuws' zieblz. 117

De Reclame nl | 1929 | | page 21