H N.V. Kalker's Heeren Modemagazijnen. Kalverstraat 100-106, Amsterdam. N.V. Fotopharm, Singel 326, Amsterdam. Thon. de Does, Gr. Visscherijplein 46a, Rotterdam. Directie N.V. Soplafabrieken, Amersfoort. Directeur Java-China-Japan Lijn, Amsterdam. Eventueele bezwaren tegen het lidmaatschap van de voorgestelde candidaten moeten binnen een termijn van veertien dagen bij het bestuur worden kenbaar gemaakt. Met ingang van heden zijn tot het lidmaat schap van ons Genootschap toegelaten: J. E. H. Becker, Amsterdam. S. de Back, Rotterdam. L. Th. Boelaars Zonen, 's-Gravenhage. Fabriek van Maggi' s Voedingsmiddelen, Amsterdam. Propaganda Bureau der Vlisco Fabrieken, Amsterdam. J. A. Vermijs, Rijswijk. Droste's Cacao- Chocoladefabr., Haarlem. Jac. v. d. Veen, Prinsegr, 113, 's-Gravenhage. DE LEZING VAN DR. IR. HALBERTSMA OVER AMERIKA Donderdagavond 14 Maart j.l. vereenigden zich een aantal leden van het Genootschap in het Philipshuis op de Heerengracht te Amsterdam om de voordracht van Dr. Hal- bertsma aan te hooren, waarin hij over zijn reis in Amerika sprak. Zcoals wij in onze aankondiging het reeds zeiden bleek ook ditmaal, deze spreker ver staat de kunst om op ongekunstelde wijze zijn gehoor aangenaam bezig te houden. Zijn voordracht was in drie deelen verdeeld. Eerst vertelde hij van den indruk, dien Amerika op hem had gemaakt, de verschil lende impressie's van materieelen aard, die een nieuwe wereld hem gaven. Wat ik er zag, zoo ongeveer begon hij, interesseerde mij daarom des te sterker om dat ik de overtuiging kreeg, dat ik de toe komst van Europa voor mij zag. Wij zullen straks de nu nog typisch Amerikaan- sche dingen overnemen, zooals wij reeds zooveel hebben aangenomen. Met een enkel aardig lichtbeeld verduidelijkt verklaarde Dr. Halbertsma wat hem het meest getroffen had. En hij deed dit op een zeer verstandige manier, niet gevend uit- bundigen lof over al wat nieuw is, ook niet bespottend al wat vreemd leek. Hij volgde de juiste methode, naspeurend wat aanvaard baar scheen, en verklarend waarom alles zóó was en niet anders. Na de materieele zijde kwam een beschou wing van de psyche van den amerikaan aan de beurt, en ook daarbij werd de me thode van welwillend opmerken en verstandig critiseeren gevolgd. Het derde gedeelte was aan de amerikaan- sche reklame gewijd. Wij hoorden de stelling verkondigen, dat de amerikaan van nature tot het opnemen van de reklame geschikt is. Wij zagen voorbeelden van zijn kunst om de reklame toe te passen in het groote en in het kleine. En daarbij vertelde de spreker ook hoe in Amerika geleidelijk de grens van de bereikbare consumptie door middel van de reklame was bereikt, zoodat expansie alleen door export kan worden bereikt! De enorme bedreiging welke hierin voor de europeesche industrie ligt werd niet onbe sproken gelaten. Het was een mooie, leerzame avond. En daarom verheugt het ons des te meer, dat Dr. Halbertsma ons heeft toegezegd zijn lezing, speciaal, dat deel dat over de reklame handelt voor de Reklame te willen bewerken. 101 V//////////////////W V/////////////////////////Z. V//////////////S/////////// W/M V//////Z. V/////Z

De Reclame nl | 1929 | | page 7