Het eene staat in verband met het andere en zoo komt het, dat wat eerst ondergeschikt of achter gezet was (achtergrond) dezelfde waarde krijgt als wat vooraan was. Zoo komt de gelijkwaardigheid, de gelijktijdigheid met de beelding te voorschijn. Alles beweegt om ons heen en wordt als kosmische ziening in beeld gebracht. Hierin onderscheidt zich de realistische kubist van den futurist: dat de futurist naturalistisch de gebeurtenissen wil laten zien (continuïteit van voorstellingen). De realistische kubist abstraheert, d.i. trekt af van de waarneming, om van het schijn bare tot het wezenlijke te komen. Hij streeft naar beelding. Zoo komt in plaats van schijndiepte (perspec tief) het vlak en de vlakruimtein plaats van het geval (natuurlijke voorstelling) een algemeen beeld; in plaats van toonverhouding (atmosfeer) kleurenverhouding, enz., m.a.w. het univer- seele vervangt het accidenteele, het volstrekte vervangt het betrekkelijke en komt als beelding te voorschijn. Holland bleef niet buiten invloed van al deze stroomingen. Door het voorrecht dat hier 177 MCMWOfcfc I 24. R. de Valerio- Affiche 1928. Verstrakte vor men. Decoratief. Snelheids idee door gebogen lijnen. Gedacht, maar niet gebeeld 26. A. M. Cassandre. Affiche 1928. Cubis- tischc beelding van krachtJ in machine. 25. L. Russo/o. „Dy namisme d'une auto" 22. A. M. Casandre. Affiche 1927. Verstrakt vorm-cubisme. - Eenheid. Snelheidsidee door diagonale en hori zontale lijnen. 23. Rossen. Affiche 1926Naturalistisch beeld. Apartheid van letters. Sne/heidsidee door stof en rook.

De Reclame nl | 1929 | | page 38