BOEKBESPREKING Zakenwereld. Indisch nummer. Dit nr. is reklame voor de Zakenwereld, zij wil de aandacht op Indië vestigen en komt op voor de beteekenis van de ondernemers in Indiê. Meer in 't bijzonder bevat dit speciale nummer propaganda voor het bezoek aan Indië, waar over niet alleen de heer Baarda, als directeur van het Java Official Tourist Bureau het heeft, maar over welke onderwerpen ook andere medewerkers, b.v. Dr. E. H. Hermans te Rotterdam en de Rotterdamsche burgemeester Mr. P. Droogleever Fortuyn evenals de heer Plesman, directeur van de K.L.M. schrijven. De heer E. P. Westerveld, de oud-minister, leverde een bijdrage: Wat kan er gedaan worden om het zakendoen met Indië te be vorderen Dit opstel is het lezen zeker waard, doch over de rol, die de reklame hierbij kan spelen, heeft hij het niet! Tenminste niet in directen vorm. Het is wel typeerend, dat ook in dit extra nummer van de Zakenwereld aan de reklame als zoodanig geen plaats is ingeruimd. Was dit omdat er niemand te vinden was, die met ervaring en kennis van zaken over dit onder werp kon schrijven? Waarom dan niet even overleg met het „Genootschap" gepleegd? Wij laten er gaarne een woord van waar deering op volgen over de breede, zakelijke GOESCHE LAND DE GOESCHE COURANT ZEEUWSCH ADVERTENTIEBLAD 191 ELECTRISCHE LOOPKATTEN jTOOMLIER ^WATERLEIDINGEN Ziehier een bewijs, dat verstandige zakenmenschen het beste slechts goed genoeg achten voor hun propaganda in Indiëde afbeelding van den catalogus der firma Lindeteves-Stokvis, met goed ingedeelde pagina's en goede autotypiën, op prachtig papier gedrukt en gebonden in fraaien band. De welvarendste, meest vooruit gaande streek van Zeeland is het omvattende de eilanden Zuid- en Noord-Beveland, met een dertigtal groote dorpen en de stad Goes. wordt reeds sinds 1813 in deze streek door alle rangen en standen van de bevolking gelezen. Advertentie-tarieven worden U op aanvraag gaarne door de administratie te Goes toegezonden. UITGAVE: FIRMA GEBR. SIEPMAN GOES - TELEFOON No. 199 Het aangewezen blad voor het maken van reclame op Noord- en Zuid-Beveland Telt zijn lezers onder alle standen OPLAAG 12450 EXEMPLAREN

De Reclame nl | 1929 | | page 56