Uit enkele dezer opmerkingen bleek, dat de verdere taak dier commissie niet door allen juist werd begrepen; men wilde in haar n.l. reeds een werkcommissie zien, terwijl zij als een studiecommissie is te beschouwen. Een absolute vrijheid van handelen blijkt echter nog niet wenschelijk. Eenige gevallen, welke zich reeds met andere commissies hebben voorgedaan, waarbij de leden zelfstandig min der gewenschte maatregelen hebben genomen, deden het bestuur besluiten, de permanentver klaring nog even op te schorten, tot 'n bepaald werkprogramma kan worden uitgestippeld. Met het oog op de ontvangst op het raadhuis bleef de behandeling van het rapport der Commissie voor Reclame-onderwijs achter wege en werd direct tot de rondvraag over gegaan. Bijzonder belangrijke voorstellen werden hierbij niet ter tafel gebracht, zoodat de heer Levisson om half vier de vergadering kon sluiten. Op het raadhuis werden de leden ontvangen door den burgemeester, den heer P. L. de Gaay Fortman, die hen met een hartelijken speech welkom heette in zijn gemeente. Het geheele college van B. en W. en tal van raadsleden waren bij deze begroeting tegenwoordig. In zijn rede sprak de burgemeester over de ver schillende manieren, waarop Dordt reeds reclame had gemaakt en hoe die reclame langzamerhand op meer economische basis was gebracht. In antwoord hierop werd door den heer Levisson een woord van dank namens het Genootschap uitgesproken. Nadat de thee en andere ververschingen ge nuttigd waren en de fotograaf van het Dordrechtsch Nieuwsblad een foto van het gezelschap gemaakt had, wandelde men naar het Astoria Theater, dat welwillend door den heer v. d. Hut beschikbaar was gesteld. In deze zaal hield de heer A. Hoek, hoofd ambtenaar ter secretarie, een causerie over hetgeen Dordrecht de laatste 15 jaar aan stedenreclame heeft gedaan. Hij schetste de ontwikkeling der industrieterreinen aan de Staart, den aanleg van de Zeehaven en de daarna volgende malaisetijd, die alle schoone droomen van Dordt's voorspoed weer weg- 197 Na de ontvangst ten stadhuize te Dordrecht werden de Genootschapsleden even gekiekt.

De Reclame nl | 1929 | | page 7