EFFICIEKCY DE FILM IN DIENST VAN DE RECLAME. I Dit systeem van verspreiden noopt den redacteur er toe, den inhoud zoo algemeen mogelijk te laten en, indien hij op vorige nummers zinspeelt, of vervolgartikelen geeft, er steeds aan te denken, dat het grootste gedeelte van het blad steeds weer in andere handen komt. Als een fijne motregen moeten de duizenden en tienduizenden exemplaren het geheele land doordringen, opdat de verkooper na eenigen tijd de schoonste vruchten van den aldus bewerkten bodem plukken kan. MART. VAN WOESIK. BEZOEKT DE TENTOONSTELLING 19-26 SEPT. 1929 Film is beweging, beweging trekt de aandacht. Zoolang een voorwerp in rust is, kan het onopgemerkt blijven, wordt het echter be wogen, dan vraagt het onmiddellijk de aan dacht en men kijkt er naar. De aantrekkelijkheid van draaiende molen wieken, een zeilschip in het landschap, is ieder wel eens opgevallen. De groote be langstelling van de massa bij het afsteken van vuurwerk, de veelvuldige toepassing van telkens aan- en uitgaande lampen in etalages, van kleurwisselende lichtreclames, van bewegende reclamepoppen, zijn even zooveel bewijzen, dat beweging belangstel ling wekt. En is reclame iets anders dan de aandacht vragen, belangstelling opwekken en het ge bruik van het aangebodene aanbevelen? Uit het bovenstaande blijkt, dat de film, welke van begin tot einde beweging geeft te zien, zich uitermate leent voor reclame doeleinden. Om de filmreclame doeltreffend te doen zijn, moet echter met verschillende omstandigheden worden rekening gehouden en het is niet voldoende een film te laten opnemen van het huis waar het artikel wordt verkocht, gevolgd door eenige afbeel dingen van het product en deze film in verschillende bioscoop-theaters tegen betaling te laten draaien. Aan de goede filmreclame moeten hoogere eischen worden gesteld en alvorens een film te laten vervaardigen, moet men er zich rekenschap van geven: I_J et land der groote rivieren Lek, Waal en Maas, tusschen Gorinchem en Tiel, is een der welvarendste streken van ons land. Vele zijn de wederkeerige, onderlinge belangen harer bevolking. Die belangen komen samen in de eenige algemeen erkende bladengemeenschap voor dat deel van het midden des lands, de gewestelijke tribuun, waarin klinken de stemmen uit alle rangen en standen. Deze bladengemeenschap is de COMBINATIE VAN GELDERSCHE EN ZUID-HOLLANDSCHE BLADEN HOOFDADMINISTRATIE LEERDAM, TELEFOON NUMMER 2 Daarin voeren handel en nijverheid de belangrijkste reclamecampagnes. 358 I-Jet sluitzegel wordt in den lateren tijd meer en meer in zijn waarde erkend. De rage van het verzamelen, welke vóór den oorlog bestond, is er, gelukkig, nog niet. Wat niet zeggen wil, dat de ernstige gebruiker het sluitzegel minder waardeert

De Reclame nl | 1929 | | page 32