zeggen „gastvrouwen" bijgedragen hebben tot het verhoogen van de vreugde en het volle genieten van het gebodene, is boven allen lof verheven. Wat hebben de Engel- sche dames hen bewonderd om de wijze waarop zij zich met hun kennis van drie, vier talen in het gezelschap bewogen! Hoe goed waren zij daardoor in de gelegen heid om hunne gasten in te lichten omtrent de beteekenis van hetgeen wij te zien kregen! Meer in het bijzonder herinner ik mij de verklaring van de Poolsche huwelijks- en oogstfeestdansen, die in een revue te Posen werden opgevoerd. Straks kom ik nog even op de Poolsche dames terug. Twee van de zes dagen hebben wij in Posen besteed aan de tentoonstelling en aan het bezichtigen van de stad. De nationale tentoonstelling geeft een zeer duidelijk beeld van de krachtige wijze waarop de Polen den opbouw van hun nieuwen staat aanpakken. Gezien het feit, dat er 10 jaar geleden niets anders dan weinig homogene brokstukken waren, dat op velerlei gebied letterlijk alles mankeerde, dan moet er buitengewoon hard gewerkt zijn om te bereiken wat er reeds bereikt is. Den Zondag, een gloeiend heeten Zondag, hebben wij aan de Warschausche beziens waardigheden besteed. Om zes uur kwamen wij 's morgens in ons hotel aan en van half elf tot 's avonds 7 uur hebben wij door Warschau getoerd, onderbroken door een lunch in een restaurant, met een schitterend uitzicht op den zonnigen Weichsel, waarin en waaraan een groot deel van de War schausche bevolking zich eveneens ver lustigde. De Maandagochtend werd besteed met het leggen van een krans op het graf van den onbekenden soldaat, gevolgd door een be zoek aan de Praza Polska, uitgeefster van een der grootste Poolsche dagbladen en diepdruk-illustraties. Was ons hotel in Posen frisch, de tentoon stelling niet anders, dit bedrijf was geheel in die frissche lijn gebouwd enge organiseerd. Wat die menschen uit 'n een voudige Man rotatiepers haaldenZoo frisch als dat bedrijf in de verf zat! En een frissche geest die daar heerschte! Een voorbeeld daarvan in details. Er werd een lunch aangeboden aan een gezelschap van naar schatting ruim 25 personen. De eerste speech die los kwam, werd spontaan gehouden door een der vrouwelijke employé s, in het Fransch. De tweede door haar collega aan het andere einde der tafel, in het Engelsch. De drie directeuren waren daarbij aanwezig. Bij de uitgeefster van de Ilustrowani Kuryer Codzienny, in Krakau, speelde eveneens een der dames-employé's een groote rol bij de ontvangst. Op een bewonderenswaardige wijze. De Poolsche staat is jong, het reclamebedrijf is zeer jong. Maar alle dufheid is dezen menschen vreemd. Zij weten dat hun bedrijf jong is, weten dat het nog niet sterk is en gesteund, gedeeltelijk gedrongen door deze wetenschap, wordt er gezocht en gewerkt op een wijze die alles belooft voor de naaste toekomst. Het kan niet anders, of zij moeten op deze wijze de enorme moeilijkheden, die de Poolsche staat en de Poolsche gemeenschap oplevert, op den duur overwinnen. De laatste twee dagen hebben wij een indruk gekregen van hun vroegere grootheid in de oude residentie Krakau. Het oude paleis, grootendeels verwoest in de jaren der vreemde overheersching, wordt weder gerestaureerd. Iemand die een werkelijk schoon paleis interieur wil zien, moet ook naar Krakau gaan. Dinsdagavond 27 Augustus hebben wij van onze nieuwe Poolsche vrienden afscheid ge nomen in een, laat ik zeggen, uitgelaten stemming. Speeches waren verboden, want er waren er al zeer veel geweest. „Sandy" maakte evenwel dadelijk de opmerking „Will you allow me to sing you a little song before we leave?" En zoo geschiedde toen de trein zich in beweging zette. Wij hebben voor volgende congressen trouw gezworen. Dit hebben trouwens meer congres bezoekers gedaan en daarop hoop ik in een volgend nummer nog even terug te komen. J. C. v. d. BERG EEN BIJLAGE IN DE RECLAME IS NIET DUUR EN BLIJFT BEWAARD Vraagt voorwaarden aan de administratie of redactie, met bij zending van een model 394

De Reclame nl | 1929 | | page 20