middelen afdeeling een kaart, waarop elk der te demonstreeren artikelen vermeld stonden. Wanneer de dames een demonstratie hadden gezien, werd door den persoon die deze demonstratie geleid had, een knip achter zijn product gegeven. Alleen wanneer alle pro ducten geknipt waren (dus alle demonstraties waren bijgewoond) werd het mandje met inhoud afgegeven. Dit plan maakte de kosten gemakkelijk goed, de verkoop steeg aanzienlijk en iedereen in de stad praatte over deze kleine tentoonstelling, en zorgde voor een goedkoope reclame, Deze coöperatie tusschen fabrikanten en winkelier bleek de beste samenwerking te zijn die zij ooit gekend hadden. Hoeveel fabrikanten demonstreeren er wel op tentoon stellingen en welke enorme bedragen worden hiervoor betaald! Bovendien is het lastig te bepalen welk percentage van het bezoekende publiek werkelijk geintresseerd is, terwijl bij deze speciale winkel-demonstraties, bijna niemand zal komen zonder intresse te hebben voor hetgeen er te zien is. Zouden dergelijke kleine winkel-tentoonstellingen met demon stratie, ook al door de betrekkelijk lage kosten, ook niet hier ingevoerd kunnen worden. Winkelier en fabrikant zijn er bij gebaat! Tijdens de bijeenkomst te Berlijn had de Union continentale de la publicité te be slissen aan wien de gouden medaille Schicht, ter beschikking gesteld door den bekenden tsjecho-slowaakschen groot-industrieel Georg Schicht, zou worden uitgereikt. De volgende personen waren voorgedragen uit Duitschland de heeren Holtzheuer, Lach en Nottermann; uit Oostenrijk Dr. Victor Mataja; uit Frankrijk de heer O. J. Gerin, uit Holland de heer Bosschart; uit Tsjecho- Slowakije de heer Pauli. Een commissiebestaande uit de afgevaardigden van België, Denemarken, Noorwegen en Joego-slavië (landen waaruit geen candidaten in kwamen) had een voordracht in te dienen. Voorwaar geen gemakkelijke taak. Het resultaat was, dat de medaille ditmaal aan den bekenden schrijver op het gebied der reclame, Dr. Victor Mataja, werd toegekend. In de vergadering gingen stemmen op voor de strikte doorvoering van de reglementaire bepalingen die voor deze toekenning gelden. Er is daarin sprake van een „technicien de publicité". Strikt genomen is Mataja dit niet. Het is geen geheim verklappen, wanneer men neerschrijft, dat als technicien zoowel Pauli, de leider van de reclame van het uitgebreide Schicht concern,als denederlandsche candidaat Bosschart 'n goede kans zouden hebben gehad. Doch men voelde het bezwaar om dezen eersten keer 'n medaille Schicht toe te kennen aan een der voornaamste figuren uit het concern Schicht, dien men als „technicien" niet wilde passeeren. Tegen dit bezwaar werd in de openbare vergadering door den heer Pauli, op uiterst sympathieke wijze geprotesteerd. Als men zoo door zou willen redeneeren, dan zou een belangrijke categorie van reclame-technici uitgesloten worden. Want waarom alleen de direct bij het bedrijf Schicht betrokkenen niet in aanmerking laten komen, en de mannen van de Margarine Unie, waartoe het concern Schicht ook behoort, bijvoorbeeld wel? Hoe het ook zij, de beslissing is gevallen. De voorgedragenen behoeven zich zeker niet te schamen, dat zij voor een figuur als Mataja, hebben moeten wijken. Mataja is een man van wereldbekendheid en zijn geschriften hebben hem niet alleen tot een baanbreker, maar ook tot een erkend voorlichter op het gebied der moderne reclame gemaakt. 397

De Reclame nl | 1929 | | page 23