reclametechniek de invloed van onbekende factoren zijn aandeel. De wetenschap der reclame bestaat juist daarin, dien invloed van onbekende factoren tot het minimum terug te brengen. Haar elementen bestaan uit alle opgedane ervaringen, uit alle voor kennis, die hiertoe behulpzaam kunnen zijn. Het is ongetwijfeld juist, dat die elementen grootendeels ontleend worden aan andere wetenschappen, en dat men in die omstandig heid een bewijs heeft meenen te vinden dat reclame geen wetenschap kan zijn op zichzelf. Hierin ligt echter een grove inconsequentie, die waarlijk niet pleit voor het inzicht van wie tot dit motief zijn toevlucht neemt (zooals de betrokken minister deed). Waar blijft men dan met de groepeering in exacte en toe gepaste wetenschappen (de Frarische taal o.m. onderscheidt duidelijk de „sciences exactes" en de „sciences appliquées"), onder welken laatsten naam precies soortgelijke samen gestelde leerstoffen bedoeld worden als de reclame is? M.n. is de techniek een toegepaste wetenschap, evenals de geneeskunde afgeleid van de algemeene natuurkunde. Handels kennis en staatkunde zijn toepassingen van de sociologie; enz. Het zal wel niet noodig zijn hier de ver schillende onderdeelen te vermelden, waaruit de reclamewetenschap gevormd is, zooals psychologie, handelskennis, woordkunst, statistiek, enz. Tot deze elementen mag ge rekend worden alles wat den reclametechnicus nuttig kan zijn om doelbewuste reclame te maken, en honderden malen zijn de eischen omschreven, die aan een goed reclame- technicus dienen gesteld te worden. Naar allen schijn echter nog niet dikwijls genoeg, vermits zooveel zakenmenschen blijven vol harden in het wanbegrip, dat reclame-maken leekenwerk kan zijn. 't Is tegen dit wanbegrip dat we den strijd aanbinden als we voor reclame den naam van „wetenschap" op- eischen! In een naam ligt soms veel meer dan men denkt en het is jammer dat men dit uitdrukkelijk moet onder de aandacht brengen van reclame-technici, wier werk het toch medebrengt dit meer dan anderen te beseffen 1 Hoe we het misverstand kunnen helpen op ruimen Wel, ik zou zeggen dat de eenige weg is: een beter inzicht in het wezen der eigenlijke reclame te doen doordringen bij belang hebbenden. We moeten er den nadruk op leggen, dat reclame volstrekt niets te maken heeft met leekenpogingen, die meer dan noodig aan het toeval een kans laten. Niet alleen zéggen, maar ook bewijzen, dat zulke pogingen even waardeloos zijn en even weinig met reclame-wetenschap te maken hebben als de groteske ziektenbezweringen van onbe schaafde boschnegers iets te maken hebben met hygiene of geneeskunde. Hoe dit bewijs te leveren? Denkelijk is de eenige weg, dat we een kijkje gunnen in de reclamekeuken, waar uit psychologie, menschenkennis, statistische overzichten, enz. een „goede" publiciteit gebrouwen wordt. We moeten ophouden met den slogan „maak reclame" en beginnen met de suggestie „laat reclame maken". Althans in afwachting dat door cursussen in wetenschappelijke reclame, door opname van de reclamewetenschap op het programma der handelsscholen, enz. een geslacht gekweekt wordt van zakenmenschen, dat tegen de taak opgewassen is. Dit laatste zal wel een utopie blijven, want ongetwijfeld is er heel wat op reclamegebied, dat men niet leert, maar waartoe men den aanleg moet heb ben. Allerlei, dat deze wetenschap eenigszins verwant maakt aan het terrein der kunst. Ofzouden we niet reeds flink in de richting komen, indien we zelf eens begonnen tot wetenschap te maken wat wetenschap moest zijn en dat we nu al te roekeloos beschouwen als een geschikt oefenterrein voor menschen, die misschien goede sierkunstenaars, goede stylisten, enz., maar zeker geen alzijdige reclame-technici zijn? Niet alleen buiten staanders houden er een wanbegrip op na. 401 Hoe een „ander" hem ziet. Een krabbeltjetijdens het congres gemaakt. Dr. JOH. VAN GOGH

De Reclame nl | 1929 | | page 29