Daar stelden de voorstanders weer tegenover, dat „hoedanigheid" of „speciale beteekenis" zeker belangrijke argumenten zijn om de beteekenis van een courant te schattendoch die belangrijkheid is ondergeschikt aan het aantal verkochte exemplaren. Toch gaan experts in het ad verteeren niet uitsluitend te werk naar het oplaagcijfer, hoe belangrijk dit ook zijn moge. De „Daily Mail" voerde ongeveer acht jaar geleden een campagne en later werd een „Audit Bureau" gevormd. Dit bureau had de taak op zich genomen, de oplaagcijfers op systematische wijze ten gerieve van de advertentie-reizigers te verkrijgen. Enkele belangrijke dag-, week- en maand bladen, benevens enkele tijdschriften en vak bladen hebben nog altijd iets tegen het noemen van oplaagcijfers. Maar dit zijn uitzonderingen en over het algemeen is in Engeland de opgave der oplaagcijfers iets, dat vanzelf spreekt. Die cijfers geven niet het aantal bladen aan, dat gedrukt wordt, maar het werkelijk aantal bladen, dat door de eigenlijke lezers wordt gekocht. Oplaag en prijzen. Hier, zoowel als in de meeste landen, onder scheidt men nationale, groote provincie- en locale bladen. Alle londensche ochtendbladen kunnen als nationale bladen worden beschouwd. The Daily Mail (netto verkoop 1.969.383) en The Daily Express (netto verkoop 1.517.000) zijn de grootste nationale dagbladen. The Daily Mirror, The Daily Sketch (beide van kleiner formaat, met een groote hoeveel heid illustraties), en The Daily News en The Daily Chronicle (met het gewoon formaat en voorkomen van een courant) hebben een oplaag van iets meer dan een millioen exem plaren ieder. De laatste netto oplaag van The Daily Herald bedroeg 317.300 en van The Times 186.300. The Daily Telegraph en The Mor ning Post geven geen oplaagcijfers. Deze 10 bladen hebben dagelijks een netto oplaag van iets minder dan 8 millioen samen. Twee geven hun netto omzet: The Star (793.000) en The Evening News (775.780), terwijl The Evening Standard ook zeer populair is. Alle drie mogen beschouwd worden als provinciebladen of bladen die betrekking hebben op een groot gebied te zamen. Evenals de londensche ochtendbladen, zijn de meeste Zondagscouranten nationaal. Onderstaand de bladen met de grootste oplaag The News of the World3.000.000 The Sunday Pictorial2.020.500 The People2.150.000 The Empire News1.301.845 The Sunday Graphic1.250.000 The Sunday Dispatch1.226.000 The Sunday Chronicle1.031.255 Er zijn nog 7 andere belangrijke Zondags bladen, met een totale oplaag van meer dan 10 millioen. Van de „national papers" stappen we over naar de „provincial papers". De meeste dezer provinciebladen blijven be neden een omzet van 150.000, uitgezonderd drie bladen, zooals op onderstaande lijst is te zien. Ze bevat al de provinciebladen met een omzet van meer dan 100.000 exemplaren. Birmingham Gazette121.481 Bradford Daily Telegraph100.000 Cardiff Evening Express125.000 South Wales Echo168.016 Darlington Northern Echo106.596 Dublin Irish Independant129.170 Edinburgh Evening News103.212 Glasgow Evening Times241.175 Leeds Sport Echo120.000 Leeds Yorkshire Evening Post140.000 Liverpool Echo212.686 Evening Express122.619 Sheffield Weekly Telegraph 100.000 Wat de z.g. locale bladen betreft, deze zijn in veel gevallen een prachtige hulp voor plaatselijke aanvragen. Menig groot-adver teerder heeft met zijn aanvraag een proef genomen in een plaatselijk blad en daarnaar het mogelijk resultaat bij een grootere cam pagne gepeild. Nu iets over de kosten. Hoewel „Holiday rates" enbepaaldeconcessies bestaan, wordt meestal aan het gewone tarief vastgehouden. Men zegt vaak, dat in Engeland het tarief hoog is en dan wijst men gewoonlijk als voorbeeld de voorpagina van de „Daily-Mail" aan, die 1400 per plaatsing kost. Maar laten wij eens nagaan wat dat wil zeggen: Op die pagina zijn 210 regels van 7 punten over 7 kolommen, of in 't geheel 1470 regels. Een regel kost dus minder dan 1. Nu is dit voor een oplaag van 1.900.000 ex. of 405

De Reclame nl | 1929 | | page 41