Het begint te dagen hoe men voorzichtig moet zijn met 't plagiaat- verwijt. De tekst is goed gesteld, de com binatie met de illustratie niet ongeschikt. Het geheel munt meer door soberheid dan door schoonheid uit. Een aardig voorbeeld van modern engelsch zetwerk is The Newport trust annonce. Ook hier is de tekst beter verzorgd dan de illustratie. In The secret vice teekening is aan het plaatje meer zorg besteed. De indeeling met de vierkante blokvormen is goed, met ver stand gedaan. Het is 'n goede vondst om voor de Truphonic cathedral toned radio de welgeslaagde com binatie van teekening en tekst, die het idee door den naam gemaakt, ondersteunt, te ge bruiken. De te zware schaduwen onderaan, in de afbeelding van het apparaat, storen. De Splintex advertentie is wel wat heel erg kris-kras. Ook in Nederland gaat men, onder de bekoring van de technische mogelijkheden, welke de zetmachines voor fantaisie-letters den „opmaker" bieden, aan deze buitenissig heid lijden. Wij gelooven en hopen, dat deze „moderne" richting niet al te lang zal duren. Zij is niet logisch en meestal alleen opvallend. Naast deze beoordeeling van wat Greenly's op hun tentoonstelling lieten zien, mag nog wel de volgende algemeene opmerking ge maakt worden. Greenly's hebben met deze expositie aan hun collega's in het binnen- en buitenland een goed voorbeeld gegeven. Het reclame adviesbureau, evenals de andere categorieën van reclame-bezorgers (ik noem o.a. de drukke rijen), maken nog maar al te weinig reklame, die tot navolging prikkelt en een opwekkende kracht in zich draagt. Een tentoonstelling van ontwerpen en van uitgevoerd werk, zooals hier te zien was, vereenigt beide elementen. En daarom leek het mij des te meer aan bevelenswaardig om in de Reclame over de „show" in the Royal water colour society galleries te schrijven. Wie van onze actieve reclame- en advies- bureaux zet zoo'n expositie op in Nederland? Of beter nog, is de Vereeniging van erkende advertentiebureaux bereid een algemeene expositie te arrangeeren? De redactie en de administratie van de Reclame, ik heb de machtiging om zulks te verklaren, zal er gaarne aan meêwerken, De heer H. Conijn berichtte ons onlangs, dat hij in het aanstaande winterseizoen voor de R.K. Volksuniversiteit te Rotterdam een serie lezingen zal houden, in totaal zes, die tezamen zullen vormen een „cursus in de reklame- en verkoopsleer". De cursusavonden zijn gesteld op de Donder dagen 3, 10, 17, 24, 31 Oct. en 7 Nov. De heer Conijn, wij zijn dit van hem gewend, heeft zijn programma met kennis van zaken vastgesteld. De eerste avond is gewijd aan een terugblik in de historische ontwikkeling van de reklame. De tweede les handelt over de psychologie der reklame. Dan volgt een les over het adverteeren, een volgende over de ontwik keling, de beteekenis en de techniek van de etalage. De vijfde avond wordt gereserveerd voor verschillende onderdeelen, zooals b.v.: reizigers, de schriftelijke offerte, circulaires, prijslijsten, catalogi en ander drukwerk, cliché's, aanplak-, strooi- en winkelbiljetten, handelsmerk en verpakking, uithangteekens en gevelborden, het licht in den nacht, tentoonstellingen, reclamewagens, optochten, appendix, collectieve campagnes. De heer Conijn duidt dit alles aan met den typeerenden naam „brokkelingen". De slotavond is er voor de besprekingen van den „verkoop". De spreker detailleert dit propagandapunt als: De strijd om den klant van morgen. Voor en achter de toon bank. De waarde van monsters. De opbrengst van klachten. Kleine geschenken, die de klandizie onderhouden. Markt-analyse. De figuur van Phineas Taylor Barnum. Hoe Claude C. Hopkins jaarlijks 5 millioen dollars besteedde. Arbeid komt alles te boven. Onze medewerkers. De biddende Mozes. Wij behoeven wel niet te herhalen, hoe wij dezen stap toejuichen en den heer Conijn veel succes toewenschen. Wij hebben hem alreeds gevraagd, of hij in samenwerking met het Genootschap voor Reclame ook op andere plaatsen dezen cursus wil houden. De heer Conijn heeft zich daartoe bereid verklaard. Laten de leidende persoonlijkheden in de verschillende centra zich nu tot het secretariaat van het Genootschap wenden, opdat een nadere regeling tot stand kan komen. 411 L. v. d. LEECK

De Reclame nl | 1929 | | page 47