BEEEDIGP MAKELAAR de propagandistische strekking van gedachten met commercieele doeleinden demonstreert. De taak van den reclame-adviseur is drieledig. Ten eerste. De technische kant. Dat is het opmaken van het budget, rekening houdend met de zaak en het artikel waar het om gaat. De organisatie en de verdeeling, het kiezen der kranten, de plaatsing daarin, de uitvoering en het verschaffen van de noodige hulpmiddelen. Ten tweede. De suggestief propagandistische zijde. Het schrijven van de teksten, redi- geeren van drukwerken, enz. Ten derde. Het artistieke gedeelte, de vorm geving van de gedachten die sub twee zijn genoemd. Deze drie punten zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, en de reclame-adviseur moet ze volkomen beheerschen, wil hij voor zijn taak berekend zijn en als adviseur slagen, niet alleen voor een korten tijd, maar ook op den duur. Als adviseur moet hij zijn een „business-builder"niet enkel voor zich zelf, doch ook, en dit wel niet het minst, voor zijn clienten. Is hij dat voor hen, dan volgt zijn eigen succes vanzelf. Het eene is ten nauwste met het andere verbonden. Hij moet daarbij een gewetensvol man zijn, met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Immers hij krijgt de vrije beschikking over andermans geld, dat hij voor reclame kan en mag besteden. Hij moet dat geld be schouwen als ware het zijn eigen. Hij moet niet alleen goede reclame maken en op de juiste wijze toepassen, maar hij moet ook zoo consciëntieus zijn, dat hij zijn cliënt, gelokt door meerdere winsten, niet adviseert meer te besteden, dan op grond van de feiten verantwoord is. Hij moet dus niet in de eerste plaats zich door budgetaire overwegingen laten leiden, doch door een klaar besef van de werkelijkheid en de be reikbare mogelijkheden en moet tevens be giftigd zijn met economisch en commercieel inzicht in Nederlandsche toestanden en ver houdingen, die hij overigens door en door moet kennen. Voor fantasten is onder hen geen plaats. Integendeel, zij zijn een groot gevaar voor het geheele reclamewezen. Een zeer belangrijk ding voor den adviseur is ook, dat hij volkomen onafhankelijk is, d.w.z. los van alle exploitaties. Dus dat hij buiten zijn adviseursschap geen interesse heeft bij een bepaalde reclame of exploitatie, als daar zijn eigen of gepachte uitgaven, buitenreclame, tramreclame. Om vrij en zuiver te staan, dient hij geen belang te hebben bij eenigen reclamevorm, waardoor zijn adviezen zouden kunnen worden beïnvloed. Hij dient in den vollen zin van het woord een onafhankelijk man te zijn, die zich in zijn adviezen enkel en alleen laat leiden door het belang van zijn clienten-opdrachtgevers. Een verdere ontleding van de taak van den reclame-adviseur zullen wij in het volgend nummer behandelen. B. K. De heer Philip Cohen, Camphuysenlaan 11, Heemstede, is door de Arrondissements- Rechtbank te Haarlem toegelaten als be- ëedigd makelaar in papierwaren en reclame en dus officieel bevoegd in gevallen van expertise, arbitrage enz. op te treden. 503 PROVINCIALE UTRECHTSCHE VERKEERS INSPECTIE Een speciaal biljet, een eenvoudige opzet. De com- binatie van de „spoed-letter' en de ruit-letter is goed.

De Reclame nl | 1929 | | page 30