ROMEN'S AANKONDIGER DEVENTER DAGBLAD SCHAGER COURANT schagen (n.-h.) ALKMAARSCHE COURANT Het blad voor deventer en omstreken Bestaat 70 jaar Alléén de Schager Courant bestrijkt volkomen het ge- heele platte land tusschen de steden Alkmaar en Helder. 504 ontsluit voor U de klooster poort en de pastorie. Gij tracht dè clientèle der pas torieën en kloosters te bereiken? Vraag ons. Wij bezoeken U. wordt in alle pastorieën en kloosters in Neder land en Nederlandsch Indië bij voorkeur gelezen. J. ROMEN ZONEN - ROERMOND Uitgevers van Z.H. den Paus en het Bisdom DAGBLAD OPGERICHT 1798 De Alkmaarsche Courant, die dagelijks in duizenden exempla ren wordt verspreid en in alle kringen der samenleving wordt gelezen, biedt voor Alkmaar en Hollands Noorderkwartier BESLIST AFDOENDE PUBLICITEIT Waar advertecren? In Midden-Limburg, de welvarende streek tusschen Sittard en Venlo, met om-en-bij de honderdvijftig duizend inwoners, ver schijnt geen ander Dagblad noch Anderdaagsche Courant dan DE NIEUWE KOERIER, die daar dan ook veel meer abonné's telt dan alle andere bladen tezamen, In verreweg de meeste gezinnen is De Nieuwe Koerier de eenige courant die er gelezen wordt. Wie dus in Midden-Limburg algemeene bekendheid aan zijn zaken of aan eenig artikel wil geven, vindt daartoe geen beter of goedkooper gelegenheid dan in DE NIEUWE KOERIER, het hoofdorgaan van Midden-Limburg te ROERMOND. 40e JAARGANG - DIRECTEUR E. A. WOLFSON (Voorh. Uitg. A. W. Hovenaar Rutering) Telefoon Interc, Adm. 823; Redactie 88 Postrekening 57573 Vraagt onze voorwaarden Wordt huis aan huis gelezen, in alle kringen, door alle standen Verschijnt dagelijks. Abonn. p. 3 maanden franco v. Deventer en franco per post f 2.50 per kwartaal. Incassokosten buiten Deventer 10 cents, Advertentiën (Kolombreedte 45 m.M.) 25 ct. per regel. Reclames of Inge zonden Mededeelingen (Kolombreedte 90 m.M.) 3 maal gewonen of gecon- tracteerden regelprijs. Bij abonn. aanzienlijk rabat. Het eenige Dagblad in Deventer. Het eenige Blad in Deventer, waarmede U allen bereikt. Verschijnt vier maal per week in groote oplage. Oplaag gecontroleerd. GROOTSTE PUBLICITEITSWAARDE IN NOORD-HOLLANDS NOORDPUNT

De Reclame nl | 1929 | | page 31