sigarettenfabrieken om de aandacht op haar merken te vestigen, aan bioscopen en theaters om leiding te geven bij de keuze van het after-dinner genoegen. Waarom zou een modezaak met de restauraties in de buurt, of in de plaatsen onder den rook van de stad, zelfs iets buiten deze zone, geen afspraak maken, waarbij gratis menu tegenover gratis reclame opweegt? En zoo zou ik nog een groot aantal voorbeelden kunnen noemen. Bij mijn aanbeveling voor het gebruik van het menu moet echter ook een waarschuwing komen. Zorg voor twee dingen: lo. dat uw menu-reclame practisch en 2o. niet ver velend is. Practisch, omdat vóór alles de spijskaart als zoodanig nuttig moet zijn en haar doel voorbij streeft indien de reclame al te veel als hoofdzaak wordt beschouwd en het menu te weinig als utiliteitsobject. Zorg er voor, dat ze niet vervelend is. Wanneer men telkens weer in dezelfde instel ling, denzelfden tekst, hetzelfde arrangement onder de oogen krijgt, dan gaat de werking van het menu verloren. Juist daarom is er heel veel voor te zeggen, dat verschillende zaken het menu als reclame middel gebruiken, omdat zij, desnoods in onderling overleg met de eetgelegenheden waar zij ze neer willen zetten, een afspraak kunnen maken omtrent afwisseling bij het gebruik. Voor iemand, die het handig weet aan te pakken is, plaatselijk, iets heel aardigs te arrangeeren. Ik geef dezen wenk aan mijn collega's in verschillende steden heelemaal gratis, omdat zij door hun lezer-zijn van „De Reclame" toonen, dat zij 'n open oog voor hun beroepsplicht hebben. Een ander zeer nuttig gebruik van het menu kunt ge maken, wanneer ge het aanbiedt aan vergaderende of feestvierende organisaties, bij jubilea of andere gelegenheden, welke door uw goede klanten of door groepen van menschen, die uw klanten moeten zijn of worden, worden benut om ereis gezellig samen te eten. Werkelijk, er zit in zoo'n menukaart voor de reclame net zooveel als er op staat voor de maag. En het mooiste is wel, dat zoo n be trekkelijk klein kaartje met niet zoo'n heel groote oplage goed kan uitgevoerd worden, zonder dat het zoo razend veel geld hoeft te kosten. L. Jzn. COSTER Jr 512 Menu-tegel, aangeboden door de fa. Petrus Regout Co. aan de te Maastricht vergaderde leden van het Verbond van nederlandsche werkgevers. Ontwerp. W. J. Rozendaal.

De Reclame nl | 1929 | | page 45