9 INTRESSANTE AFFICHES goedkoope papiersoort voor die brieven be nutten. Geen enkele kleinigheid om den brief aantrekkelijker te maken mag worden ver waarloosd. Gebruik de hierboven bedoelde brieven alleen om het werk van Uw reizigers aan te vullen. Tracht niet per brief aan den handel te ver- koopen. Wanneer U goede brieven schrijft, zullen de meerdere resultaten der reizigers- bezoeken de kosten dubbel en dwars in Uw lade terug doen vloeien. De beste verkoop brief wordt geschreven door hem, die de taak van den reiziger steeds voor oogen houdt, die den reiziger het pad wil effenen en hem niet de order wil afsnoepen. In vele gevallen kunnen goederen door brieven alleen verkocht worden, maar voor de meesteartikelen is de reiziger onmisbaar. Ik schrijf dit artikel als een erkenning van zijn onmisbaarheid maar tevens als een aansporing voor zijn patroon om hem krachtiger te steunen. De verkoopkosten zijn tegenwoordig hooger dan ooit te voren. Ten deele is dit een gevolg van toenemende concurrentie, gedeeltelijk staat het met den hoogeren levensstandaard in verband, maar evenzeer is het verschijnsel terug te voeren tot de veel te hooge ver wachtingen die men van de reizigers koestert. Van hen wordt verwacht dat zij wonderen kunnen doen. Maar al te vaak ligt de oorzaak van de groote bedragen die zijn geringe succes kost, niet bij den man en evenmin bij het artikel, maar in den aard der medewerking, die hij van zijn firma ondervindt. Zonder goede verkoopbrieven mag geen enkele fabrikant onder de huidige omstandigheden op een maximaal aantal orders uit een bepaald rayon rekenen, hoe grondig dat ook door reizigers bewerkt wordt. I. A. S. Dagblad Voorwaarts (ontw Funcke Küpper). Wordt Lid (ontw. Jan Rot). Wij bespreken beide platen in één adem, wijl ze beide, hoewel decoratief geheel anders opgevat, in suggestie veel overeenkomst hebben door de blikvangende oogen. Het Voorwaarts-biljet is vooral als com positie o.i. zeer geslaagd, terwijl de plaat fabrieksarbeiders sterk is door het krachtige symbool, over welks tendenz overigens de meeningen wel uiteen zullen loopen, maar wat aan de artistieke en reclametechnische waarde ervan niets afdoet. Het biljet van Küpper is sterk door de goede eenheid tusschen voorstelling en letterschrift, de plaat van Rot heeft niet zulke zakelijke letters, is eigenlijk te „mooi decoratief ook voor dit rauwe symbool. Maar beide zijn o.i. zeer geslaagde reclameprenten. M.W.

De Reclame nl | 1929 | | page 50