RECLAME IN DENEMARKEN EN VOOR DENEMARKEN Men is in ons land niet achter, men is alleen een beetje over-nuchter. Andere landen pogen wel een kansje. Of het hun lukt? Wie zal het zeggenDoch men moet al heel weinig vertrouwen in de kracht der wei-opgezette en goed-uitgevoerde reclame hebben, om te twijfelen aan het succes van een brochure als voor Denemarken tijdens het reclame- congres te Berlijn werd verspreid, met tekst in verschillende talen. Waarom zou men als buitenlandsche firma in Denemarken eigenlijk reclame maken? Deze vraag dient wel het eerste onder de oogen te worden gezien. En meer dan dit. Dr. Max Kjoer Hansen, leeraar aan de Handelshoogeschool te Kopenhagen, geeft in verband hiermede een marktanalyse, welke ook voor onze nederlandsche ondernemingen van belang mag worden genoemd. Denemarken heeft een oppervlakte van 42927 vierkante kilometers met een bevolking van 3.435.000 zielen. De bevolkingsdichtheid varieert van 178 K.M.2 in Seeland tot 45 in Zuid-Jutland. Het gemiddelde cijfer is 80. Kopenhagen telt met de voorsteden 749.000 inwoners. De 85 provinciesteden hebben met de voorsteden een bevolking van 843.000 inwoners. De kleinere plaatsen tellen 348.000 inwoners, zoodat een stadsbevolking van 1.940.000 zielen staat tegenover een lands- bevolking van 1.495.000. Het land is dus practisch, wat den aard der bevolking betreft, in twee gelijke deelen verdeeld. Als middel van bestaan heeft men de vol gende groepen Boerenstand30.4 Houtvesterij, visscherij en tuinbouw 2.6 Industrie28.8 Handel9.9 Transport en commissiehandel 6.8 Ambtenaren en vrije beroepen 6.6 Huisindustrie6.3 Renteniers en diverse9.6 De bewering, dat Denemarken hoofdzakelijk een landbouwstaat is, gaat, zooals uit voor gaande cijfers spreekt, niet op. Uit de statistieken blijkt verder, dat 40 van de deensche bevolking hoofd van een gezin is. Onder de industrie nemen, wat betreft de beteekenis, de voedings- en genotmiddelen een even groot percentage in als de metaal industrie (beide 14.3%). Doch de metaal industrie heeft ongeveer 20 meer personen in dienst, wat den arbeiders aangaat zelfs IV2 maal. Landarbeiders en bouwvakken gezamenlijk bekleeden naar hun beteekenis een nog be langrijker rol (17.8%). Zij hebben ongeveer een evengroot aantal menschen in dienst als de voedings- en genotmiddelen. Beteekenend zijn verder houtindustrie (11.6%), kleeding- industrie (11.4%), leer en lederwaren (7.6%). De overige industrie├źn staan daarbij sterk ten achter. Dr. Hansen geeft verder statistische gegevens omtrent de beteekenis van den handel. Wat den omzet aangaat, staat de zuivere groot handel ver bovenaan (jaaromzet 5172 millioen kronen). Agentuurhandel 1390 millioen, brood, 519 Gegevens waaruit ook ons land en onze neder landsche adverteerders heel wat kunnen leeren

De Reclame nl | 1929 | | page 52