FOLKE 5K0LENS IDR/ET55T/EVNE Hff melk, boter, eieren en kaas 466 millioen, kleinhandel in totaal 4207 millioen kronen. Uit de gegevens der belastingen blijkt, dat 1.100.000 personen aangeslagen zijn. Meer dan het grootste aantal valt onder de groep van 2000 tot 5000 kronen, 6000 personen zijn aangeslagen naar een inkomen van 20.000 kronen en meer, ruim 1000 boven de 50.000 kronen. De omzet in buitenlandsche artikelen be draagt ca. 1000 kronen per hoofd, zeker een verhoudingsgewijze groot cijfer. Duitschland neemt, wat den invoer betreft, verreweg debelangrijkste plaats in (600.000.000 kronen), Nederland staat op de zevende plaats met 75 millioen, direct achter Frankrijk met 80 millioen. Wat betreft de reclame, is de toestand niet veel verschillend van het gros der andere europeesche landen. De directe reclame, door de verspreiding van drukwerk, neemt een belangrijke plaats in, doch de courantenadvertenties en de licht reclame worden eveneens toegepast. Ook in Denemarken beteekent het dagblad meer als advertentiemedium dan het tijdschrift of vakblad. Denemarken bezit dan ook een sterk ontwikkelde dagbladpers. Vooral de Kopenhaagsche bladen hebben belangrijke oplagen. De voornaamste zijn Berlingske Tidende (morgen-, middag- en avondeditie), Ferslew'sche Presse (ook met drie edities), Politiken (met avondblad) en Social Demo- kraten. Deze bladen bereiken een doorsnee oplage van 60-80.000 exemplaren, welke in sommige gevallen tot 100.000 ex. stijgt. Een eigenaardige bijzonderheid moet hier ook worden overgenomen. De gezamenlijke oplage van de deensche dagbladen wordt op 1.300.000 exemplaren getaxeerd. Verdeeld over 720.000 gezinnen beteekent dit, dat in doorsnee elk gezin twee verschillende dag bladen zou lezen. Een zeer bijzondere plaats nemen de week bladen Hjemet en Illustrered Familie Journal in, wier oplage resp. 225.000 en 275.000 ex. is. Zij vinden hun verspreiding over het geheele land en hebben een relatief grooteren afzet dan b.v. de Saturday Evening Post en de Berliner Illustrierte Zeitung, die tot de meest gelezen weekbladen van de wereld gelden. De lichtreclame wordt in Denemarken even eens goed geëxploiteerd. Zij is, zooals Dr. Hansen zegt, hoofdzakelijk in handen van één firma. Het reclame-advieswezen staat in Denemarken op een hoogen trap. Een uiterst belangrijke zaak voor buiten landsche firma's is de noodzakelijkheid om in de taal van het land haar reclame te redigeeren. En hierbij doen zich dezelfde 521 DANEMARK SCHWEDEN NORWEGEN FINLAND LIEFERUNG KONTROLLE IN STAN D H ALTU N G Thor Begelund

De Reclame nl | 1929 | | page 54