DE UITGEVER EN DE RECLAME 1000 GULDEN CONTANT jprM m In de Uitgever, het officieele orgaan van den Nederl, Uitgeversbond, vinden wij een verslag van de discussies, welke volgden op een inleiding door den heer J. W. Henny, directeur van het Leidsch Dagblad, over het adverteeren van boeken. De heer Henny had den indruk gekregen, dat de boekenuitgevers maar al te weinig reclame maken. Zij verstaan niet de kunst van adverteeren zoo zei hij en toch zijn er uitgaven, welke zich zeer wel tot adverteeren leenen. Als voorbeeld daarvan noemde de heer Henny de geschiedkundige werken, uitgegeven door de Uitg. Mij. „Olanda". De advertenties, welke daarop betrekking hadden, trokken ieders aandacht. Maar men moet zijn adver tenties met de noo- dige zorg opstellen. Collectieve reclame acht de heer Henny minder doeltreffend. Het eene boek ver dringt dan 't andere. De moeilijkheid is, dat het adverteeren van boeken te duur is, al zijn de adver tentietarieven in ons land lager dan in andere landen. Nu ziet de heer Henny dezen uitweg, dat men een advertentie zou kunnen opge ven, te plaatsen op een dag in de ko mende drie weken. Dezeadvertentie zou dan als stopper kun nen worden ge plaatst en een 40 a 50 pet. korting zou daarop kunnen wor den verleend. De heer Henny ver wacht, dat succes dan zeker niet zal uitblijvenop die PREMIE-REBUS wijze zal men beter reclame maken dan door middel van „Het Nederlandsche Boek", het jaarboek door den Uitgeversbond samen gesteld, dat vaak op minder doeltreffende wijze wordt verspreid. Wanneer wij hier het debat, dat op de opmerkingen van den inleider volgde, samen vatten, dan moeten wij er op wijzen dat vele sprekers betwijfelden of het boek wel een object is, waarvoor men in de dagblad pers met succes kan adverteeren, anderen de advertentietarieven der groote bladen te hoog vonden, weder anderen wel geloofden aan succes van goed opgestelde advertenties. Men noemde herhaaldelijk den eisch „niet te deftig". Wat men daaronder verstond, blijkt uit het verslag in De Uitgever niet. Het zal wel bedoeld zijn als niet te zwaar wichtig. Zeer terecht combineerden inlei der en enkele spre kers, die het onder werp behandelden, de vraag, al of niet adverteeren,met een beschouwing over de groote beteekenis van de recensie voor den verkoop van het boek. Deze geeft een grooten voorsprong, vooral omdat ook 't publiek in de recen sie'n onafhankelijke uiting en niet een be taalde reclame ziet. Overwogen werd of het niet mogelijk zou zijn om voor deze materie een meer W innige samenwer king tusschen den Uitgeversbond en de Vereeniging DeNe- derlandsche Dag bladpers te krijgen. 527 Een interessante bespreking over den Nederlandschen Uitgeversbond waarvan ook andere bedrijven kunnen leeren Hoe Olanda voor boeken adverteert (De oplossing is een bekend spreekwoord). WILT U 1000 GULDEN CONTANT WINNEN? Lost dan bovenstaanden rebus op en zendt ons de premie-coupon ten spoedigste in. Iedereen kan deelnemen. Wanneer er meerdere juiste oplossingen inkomen echter niet boven 4 dan wordende 1000 Gulden gelijkmatig onder deze verdeeld. Mochten echter meer dan 4 juiste oplossingen Inkomen, dan worden de 1000 Gulden in 4 premiën van 400, 300. 200 en 100 Gulden door trek ing onder de inzenders der juiste oplossingen verdeeld. Direct na de trekking wordt de uitslag medegedeeld, met vermelding van namen en adressen der winnaars, in de 1000 Gulden uitbetaald. Wij verzoeken U onderstaande premie-coupon, met Uw oplossing alsmede Uw naam en adres (in gesloten enveloppe, niet als drukwerk) omgaand aan ons in t* *<ndei. UITSLAG ttaande 5 personen t 1. J. P h'rjncn. Café 2. D. Hngcdoom. Sint 3. P. dm dorr. Friestef 1. Htnm Huisman, adre. 5. Mrj. P C. Traast den VOORJAARS-PREMIE-REBUS. nnattraat 19. A'. straat 36a. Rolt, I Hur.man. An It Helmerstraat in te zenden De oplossing i: PREMIE-COUPON NV. OLANDA. Marcusstraat 14. Amsterdam Naam Adres:- allllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliilllllliiiiiiiiiHMiiniiiii lliülil'ü

De Reclame nl | 1929 | | page 62