DE OPLEIDING IN RECLAMEKENNIS Het is alweer bijkans een jaar geleden, dat wij in ons blad aankondigden, dat de redactie het plan had opgevat om verschillenden vooraanstaanden persoonlijkheden om hun oordeel over de noodzakelijkheid en wensche- lijkheid van de verbetering der opleiding der reclame-kennis te vragen. Over de volgende punten werd een meenings- uiting verzocht. Wij geven hier thans de ingekomen ant woorden en kozen de alfabetische volgorde, naar de namen der inzenders. De heer H. Bakker, secretaris der Federatie examens, was zoo welwillend ons zijn op vatting op de volgende manier te geven. Mr. A. G. M. van Hellenberg Hubar, van den Nederl. R.K. Middenstandsbond, deelde het volgende mede: Een der meest uitvoerige antwoorden kwam van Baron Kraijenhoff, den voorzitter van het Genootschap voor reclame. De heer Kraijenhoff schreef onder meer: Prof. Th. Limperg Jr., Amsterdam, schreef: 486 Een aantal antwoorden, welke op de door ons ingestelde enquête werden ontvangen 1. Acht u het wenschelijk, dat, evenals zulks b.v. in Duitschland, Frankrijk, Noorwegen en andere landen geschiedt, systematisch onderwijs wordt gegeven in de kennis der reclame? 2. Zoo u het wenschelijk acht, hoe is uw meening dan over de mogelijkheid, om dezen wensch te vervullen? 3. Is het u bekend, dat er reeds in Nederland in deze richting wordt gewerkt, waar en hoe? In den kring onzer Federatie, waar ik deze aangelegen heid ter sprake bracht, wordt zeer sterke twijfel uit gesproken over de mogelijkheid om de reclame tot een punt van onderwijs te maken op handelsscholen of -cursussen. Bij deze zienswijze vervalt voor een groot gedeelte de vraag naar de wenschelijkheid om systematisch onder wijs in de kunst der reclame te geven. Zonder twijfel kan bij verschillende leervakken de beteekenis van een gepaste reclame en de uitwerking daarvan op het publiek, ter sprake komen. Of echter het reeds vrij omvangrijke programma voor de onderscheidene instellingen van onderwijs met een vak als het onderhavige moet worden aangevuld, is een zaak, die wij voorshands niet voet stoots bevestigend zouden wenschen te beantwoorden. Daar ik persoonlij*: voor het oogenblik de zaak inzie op dezelfde wijze, meen ik dan ook van uw vriendelijk aanbod geen gebruik te moeten maken en zal ik in ieder geval de voorkeur geven aan een nadere studie van hetgeen dienaangaande tot heden elders wordt gedaan. Het maken van reclame is in den tegcnwoordigen tijd een onontbeerlijk middel om zijn zaken te doen floreeren. Maar hierbij moet m i. in het oog worden gehouden, dat men bij het reclamemaken ook aan zedelijke normen gebonden is. Dientengevolge moet de reclame worden onderscheiden in twee rubrieken, de toelaatbare en de afkeurenswaardige. Onder de laatste reken ik die reclame, welke slechts er op gericht is nieuwe behoeften op te wekken of bestaande noodeloos aan te wakkeren. Wanneer de reclame hiertoe strekt, moet zij m.i. on voorwaardelijk worden afgekeurd. Moeilijk is het in deze de juiste grenslijn te trekken en het lijkt mij toe dat, wanneer systematisch het reclamemaken zou worden onderwezen en de reclame aldus opgevoerd zou worden tot den hoogsten trap van perfectie, deze grens noodzakelijk overschreden zal worden. Dit dient in elk geval vermeden. Op bovenstaande gronden, en gezien de huidige reclame techniek, die in ons land een behoorlijke hoogte bereikt heeft, lijkt het mij voor het oogenblik niet wenschelijk het reclame-onderwijs te propageeren in den door U aangeduiden zin. Waar ik tot deze, voor U wellicht onbevredigende, conclusie moet komen, meen ik mij van een nadere, voor publicatie bestemde, beantwoording Uwer vragen te moeten onthouden. Mogelijk dat ik bij een andere gelegenheid U meer van dienst kan zijn! Inderdaad wordt er hier te lande meestal geliefhebberd in het vak reclame. Hoe anders is dat in Amerika, in Duitschland en andere landen. In die landen heeft men ingezien hoe noodig het is, onderwijs te geven in het vak reclame. Dat vak is lang zoo eenvoudig niet als de meesten denken. Slechts weinig goede reclamebureaux bestaan hier te lande, d.w.z. aan welks adviezen men inderdaad veel heeft. En betrekkelijk weinig firma's hebben mannen in haar reclame-afdeeling, die veel van 't vak afweten. En welk een levensader is voor elke zaak ..de reclame". lo. Ik acht het beslist wenschelijk, dat ook in ons land eindelijk eens onderwijs wordt gegeven in de kennis der reclame. 2o. Hoe deze wenschelijkheid in vervulling kan komen? Door op handelsscholen daarin onderwijs te geven door lieden die dat moeilijke vak verstaan. Ook door lezingen met lichtbeelden, zooals bijvoorbeeld Dr. Halbertsma reeds menigmaal zoo meesterlijk deed, zal menigeen, die „reclame maken" noodig heeft, zeer ten goede komen. Ik ben van oordeel, dat het nuttig is, indien in Neder land de gelegenheid wordt opengesteld, om onderwijs te ontvangen in de kennis der reclame. Aangezien dit onderwijs uit zijn aard in hoofdzaak zich zal moeten bezig houden met de techniek van de reclame, behoort dit onderwijs naar mijn meening niet gegeven te worden aan de middelbare scholen, noch aan de hoogeschool of universiteit. Ik ben van oordeel, dat het middelbaar onderwijs zooveel

De Reclame nl | 1929 | | page 8