DEONGEFRANKEERDE ANTWOORDKAART DOOR J. A. SCHOTEL De mededeeling van de posterijen, dat vanaf 2 September 1929 de zakelijke antwoordkaart zou worden ingevoerd, is niet aan de aan dacht der Nederlandsche zakenmenschen ontsnapt. Op het oogenblik dat wij dit schrijven, ontvingen wij uit Amsterdam reeds een kaart die het machtigingsnummer 16 draagt, en ook in Amersfoort, Den Haag en Rotterdam zagen wij verschillende firma's van deze faciliteit gebruik maken. De bij ons getroffen regeling lijkt echter nog lang niet op de voorschriften die in Amerika gelden. Daar is men eveneens be gonnen met het meest elementaire begin; evenals bij ons, stelde men een minimum aantal vast en een datumlimiet, -boven dien was de afzender verplicht voor elke verzending een cautie te stellen, gelijk aan het porto plus toeslag van het te verwachten aantal antwoorden, doch minstens over 10% van het verzonden aantal. Toen zich daartegen verschillende groot- postverbruikers verzetten, zijn geleidelijk de cautie, de limietdatum en de minimum hoe veelheid vervallen. Zelfs is de bepaling in getrokken, dat de firma, die de antwoord- stukken benut, deze door middel van de post in handen van de cliënten behoort te brengen. Een Amerikaansche reiziger, die dus een afnemer bezoekt en dezen niet thuis treft, kan een schriftelijke offerte met onge- frankeerde antwoordkaart achterlaten. De eenige in Amerika overgebleven restrictie is de verplichte clausule „Geen porto noodig mits binnen de Ver. Staten gepost", wat practisch echter geen restrictie is. Het be zwaar is, dat Amerika 1 dollarcent toeslag heft op elk stuk, dus 2V2 maal zooveel als de Nederlandsche Posterijen, die daarvoor alle hulde verdienen. Van verschillende zijden werden ook bij ons reeds bezwaren geopperd, voornamelijk tegen de verplichte minimumhoeveelheid en tegen den zeer korten geldigheidsduur van de machtiging. De klagers hebben gelijk, de geldigheidsduur is inderdaad hinderlijk kort. De kaarten kunnen b.v. gebruikt worden om orders binnen te krijgen naar aanleiding van een speciale, tijdelijke aanbieding. Maar de meeste aanbiedingen van dit genre, ten minste in de merkartikelen-branche, zijn in den regel een maand geldig. Daardoor ont staat de scheeve verhouding, dat een klant, die in de eerste helft dier maand bestelt, zijn order kosteloos kan inzenden; de latere be stellers behooren port te betalen, maar trachten dit te voorkomen door toch de ongefran- keerde kaart te gebruiken, zoodat de firma, die de kaart ontvangt, strafport schuldig is. Het Hoofdbestuur der Posterijen heeft in middels reeds stappen gedaan om dit euvel te voorkomen. De postdirecteuren zijn sedert kort in staat gesteld om bij wijze van proef, ook doorloopende machtigingen te verleenen, zonder datumlimiet. Het daarvoor gegeven machtigingsnummer kan dus doorloopend door een firma worden gebruikt voor verschillende drukwerken, mits de telkens ter post bezorgde partij minstens 500 exemplaren bedraagt. Ongetwijfeld zullen op deze verbeteringen meerdere volgen. Ons inziens is bij gebruik van een doorloopende machtiging geen vast stelling van een minimumhoeveelheid noodig. Zelfs zou het laten vervallen van dat minimum in het voordeel der posterijen kunnen zijn, omdat verschillende gebruikers van een door loopende machtiging thans verplicht zijn tallooze antwoordstukken, die in kleinere hoeveelheid worden verzonden, gewoon te laten frankeeren. En de ondervinding van de laatste maanden heeft ons geleerd, dat bestellingen op on- gefrankeerde antwoordkaarten in grooter aantal binnenkomen dan op kaarten die de bestellers moeten frankeeren. Mogen wij ook het oordeel van andere gebruikers eens hooren? Wanneer wij ge zamenlijk het Hoofdbestuur der Posterijen kunnen overtuigen, dat de tegenwoordige regeling nog fouten aankleven, die in het voordeel van de post kunnen worden ver beterd, dan zijn de heeren in Den Haag daar zeker voor te vinden. ONTVANGEN GESCHRIFTEN: 583 De belangrijke 25 Een reclame-brochure waarin door de directie van de Drukkerij de Spaarnestad op de waarde van het weekblad als publiciteitsorgaan in het algemeen en op die van haar eigen uitgaven in het bijzonder wordt gewezen. Het verleden in egyptische reliefs, het heden in statis tisch beeld. Zoo is de titel van een voor W. H. B. Sandberg, te Amsterdam uitgegeven vlugschrift waarin propaganda wordt gemaakt voor het gebruik van sta tistische uitbeelding.

De Reclame nl | 1929 | | page 117