Wanneer men op de wijze, waarop wij dit nu doen, ietwat dieper op de materie ingaat, dan moet men toch wel aan het twijfelen raken of de wijze raadgevingen van vooraan staande lieden, die adviseeren de vraag om reclame-onderricht niet al te serieus op te nemen, de juiste zijn. Het spreekt vanzelf, dat het mogelijk is om bij het vervaardigen van den tekst en de bijvoeging der illustraties zaakkundig advies van reclame-adviseurs en artisten te vragen. In vele gevallen zal de drukker, die voor zijn taak berekend is, voldoende hulp kunnen geven aan hen die dit behoeven. Hoofdzaak is, dat degene, die reclame maakt en daarvoor de verspreiding van drukwerk in den een of anderen vorm kiest, ervan overtuigd is, dat samenstelling van den tekst en de keuze der illustraties behoorlijk dienen voorbereid te worden. Als een ander belangrijk onderdeel, dat het succes der drukwerkreclame bepaalt, noemden wij de richtige technische methode om het drukwerk te vervaardigen. Bij heel wat reclame-makende firma's geldt in de eerste plaats de vraag van den prijs. De drukker, die de goedkoopste offerte maakt, sleept de order in de wacht. Natuurlijk dienen de onkosten wel degelijk ernstig overwogen te worden. Ook bij de reclame geldt de wet, dat het noodig is om zooveel mogelijk voor zoo weinig doenbaar te krijgen. Doch de verstandige koopman overweegt wel degelijk de relatieve waarde van „zooveel mogelijk" en „zoo weinig doenbaar" naar beide zijden, voor hij besluit. De ontwikkeling der drukprocédé's heeft de mogelijkheid om attractief en daardoor succes- brengende grafische reclame te doen ver vaardigen, in sterke mate vergroot. Men kan thans zonder eenig bezwaar door goed geslaagde afbeeldingen het artikel, dat men wil verkoopen, op een dusdanige wijze onder de oogen van den kooper, dien men zoekt, brengen, dat het vrijwel overbodig voor hem is, om zich daarvoor te verplaatsen. Er is geen bezwaar meer tegen het geven van duidelijke toelichting van de attractieve voordeelen van een bepaalde werkmethode, omdat de illustratie-procédé's hoe langer hoe meer haar taak, de juiste weergave, vervullen zonder al te hooge financieele eischen te stellen. Dit is een belangrijk iets. Ook helpen zij de belangstelling te verleven digen, door naast de zuiver technische of expliceerende illustraties,de fantasie of kunst uiting te geven, naar gelang deze door den artist is gewenscht, of den psychologischen invloed te vergrooten, door de directe werking van het oog. Men leest niet meer, men kijkt. En de goed gereproduceerde illustratie maakt het mogelijk, door den kijk op de dingen te bereiken wat de reclame wil, verkoopen. De volmaaktere drukprocédé's hebben vaak de keuze in elk bepaald geval moeilijker gemaakt. Is dit nu een werk, geschikt voor boekdruk, steendruk, offset, diepdruk, licht druk, flattone, of hoe al die procédé's ook worden aangeduid? En het is niet makkelijk voor den drukwerk besteller, om zijn keuze te maken. Iedere drukker verdedigt zijn eigen parochie. Tot nu toe ontbreekt in Nederland de be trouwbare handleiding, waarin men naast elkaar de technische eigenaardigheden, voor- en nadeelen van iedere werkwijze op zichzelf en de betrekkelijke waarde tegenover elkaar op neutrale wijze vindt toegelicht. Sterker nog, de direct betrokkenen, de druk kers, doen, enkele goede uitzonderingen buiten beschouwing latend, nog niet voldoende moeite om in deze de drukwerkgebruikers behoorlijk voor te lichten. Ook hier blijkt o.i. ten zeerste de behoefte aan reclameonderricht. Reclame-technisch onderricht niet alleen voor de reclamedrukwerk-bestellers, doch in deze ook voor de adviseurs en teekenaars, van wie men zeker niet in alle gevallen zeggen kan, dat zij voldoende op de hoogte zijn om een zaakkundig en onbevooroordeeld druktechnisch advies te geven. En nu komt nog de goede verspreidingswijze. Het groote verschil tusschen de krant, het affiche en de „bijkomstige" drukwerk-reclame eenerzijds en de methode om met drukwerk propaganda te maken, door het in de woningen der gebruikers te brengen of het hun elders ter hand te stellen, is evident. De krant (en hetzelfde geldt natuurlijk voor tijdschriften) heeft zijn kring van lezers, de annonce wordt dus daarheen gebracht. Men heeft de keuze der adressen niet zelf in de hand, men maakt reclame tegelijk met veel anderen, doch men heeft zich niet te be moeien met het uitzoeken der adressen of met de verspreidingsmethode. 537

De Reclame nl | 1929 | | page 11