IN DE SPORT- EN IN DE ZAKENWERELD CN evenals de sportsman zijn -1—kracht vergroot door een ern stige, weloverwogen training, zoo moet de zakenman de kracht zijner onderneming opbouwen door een weloverwogen adver tentie-campagne. Waarom kiest hij daartoe steeds De Telegraaf? Omdat „De Telegraaf" thans 100.000 betalende abonné's heeft, dat is meer dan het aantal be talende abonné's van alle andere groote dagbladen tezamen. INDIEN een blad met zulk een oplage den gestadigen groei Uwer zaken niet vermag te be vorderen, wat zouden dan minder populaire, minder invloedrijke advertentie-media wel vermogen, die onder den dekmantel van spitsvondige redeneeringen hun angst verbergen het aantal hunner betalende abonné's te publiceeren. ADVERTENTIE-AFDEELING DE TELEGRAAF AMSTERDAM

De Reclame nl | 1929 | | page 65