aan deze materie is gewijd, kan gevoegelijk op het nut en de voordeelen van Kalzan gewezen worden. Men valt dan niet direct met de deur in huis ook is de omweg niet te groot. Een andere methode, de meer directe, is de toezending van een zekere hoeveelheid van het product zelf, met de uitnoodiging er kennis mee te willen maken. Natuurlijk sluit zich hierbij aan, beter nog gezegd, gaat hieraan vooraf, de bewerking der geneesheeren, wier advies zeker door vele moeders zal worden gevraagd en wier opinie voor den verkoop van het product van het allergrootste gewicht is. De propaganda voor een serieus pharma- ceutisch product moet vrij zijn van humbug, de vorm waarin deze reclame gegoten wordt dient niet alleen van goeden smaak te ge tuigen, maar moet ook de bewijzen brengen, dat ernstige menschen deze belangrijke zaak behandelen. In verschillende vormen werd een boekje over baby's eerste levensjaar samengesteld, doch telkens met een werkelijk meesterlijke be- heersching der materie. Wie den tekst dezer boekjes leest zal kunnen constateeren, dat hier de juiste toon is gevonden. En ik overdrijf niet, wanneer ik hun, die een drukwerk reclame campagne voorbereiden aanbeveel om den tekst dezer boekjes te bestudeeren. Ook al is het artikel, waarvoor zij moeten opkomen, van geheel anderen aard. Hier worden geen groote woorden gebruikt, een zekere gemoedelijk heid beheerscht den toon van het geschrift, geen vertoon van ijselijke geleerdheid, doch wel voldoende bewijzen, dat wat beweerd wordt ook grondig is bestudeerd. De gegevens berusten op de uitspraak van deskundigen en kunnen den toets der critiek doorstaan. Een dusdanig boekje wordt niet op zij gelegd met „alweer een reclame". De kansis zeer groot, dat de vrouw die het ontvangt het raadpleegt en bewaart als iets waaraan ze wat heeft en zoo ze al niet direct tot de proefneming overgaat toch tot haar dokter komt met de vraagWat dunkt u dokter zou ik Kalzan probeeren? Door dat de dokter niet gepasseerd is en op gepaste wijze het product onder zijn oogen is gebracht kan de reclamen makende firma met gerustheid het antwoord afwachten. Hier is dus aan den eersten eisch van de goede reclame voldaan. Men heeft rekening ge houden met de vraag voor wat maak ik reclame, en wie kan mijn artikel gebruiken. Doch de adverteerende firma heeft de nood zakelijkheid der herhaling begrepen. Het boekje hoe attractief en opwekkend ook is niet vol doende tot koopen te brengen. De toezending ervan gaat vergezeld van een brief aan de moeder. En een tweede brief ligt klaar, waarin terug gekomen wordt op het vorig schrijven en het boekje. De tekst hiervan is zoo ge kozen, dat als het ware natuurlijkerwijze een antwoord moet volgen. Nu heeft de firma Wuifing een eigenaardige ervaring opgedaan, die een sterke vinger wijzing in zich houdt, waarom wij er ook op wijzen. Zij heeft proeven genomen om te onderzoeken in welken vorm zulk een brief het beste effect sorteert. Twee verschillende typen werden vervaardigd. Een in het formaac van een particulier schrijven met een keurig hoofdje in twee kleuren, een ander op het gewone zaken-papier met imitatie machine- letter en handteekening. Het effect, dat deze doodgewone zakenbrief had, was belangrijk grooter, dan van het meer privé-achtige schrijven. Waaruit de conclusie te trekken is, dat het publiek het makkelijkst reageert op een „schrijven", dat het cachet van na tuurlijk zakelijk te zijn heeft, dan op een „algemeene" reclame. Deze kleine bijzonderheid spreekt niet alleen voor de noodzakelijkheid om de drukwerk reclame in vorm en uitwerking nauwkeurig te controleeren, doch zij wijst op de bijzon dere beteekenis van de „directe" bewerking der cliëntèle en van die personen, welke men als klant zou willen winnen. Maar al te veel wordt de werking van de reclame overgelaten aan het luk-raak systeem. Wanneer het bij de eerste poging niet lukt, dan heet het: zie je nou wel, dat het niet helpt? Men vergeet dat de opzet verkeerd was en men het dus feitelijk aan zichzelf te wijten heeft, wanneer het geld weggeworpen blijkt te zijn. Daarom verheugt het des te meer, wanneer het geld weggeworpen blijkt te zijn. Daarom verheugt het des te meer, wanneer men daarnaast mag constateeren, dat groote reclamemakende firma's stap voor stap voor waarts zetten. Menschelijkerwijze gesproken laten zij niets aan het „toeval" over en zij zijn niet uit het veld geslagen, wanneer het noodig blijkt om de toegepaste methode te wijzigen.

De Reclame nl | 1929 | | page 66