AvMNDmöN SÓÖH5I® gp LETTERKEUZE LETTERVORM EN door L. E. KOS Over dit onderwerp is heel wat te schrijven. Want letters zijn eigenaardige wezens. Ze helpen ons de gedachten vast te leggen, het gesprokene te bewaren. Zij dienen als trait d'union tusschen den eenen mensch en den anderen. Ze verbinden werelddeelen met el kaar en houden hetgeen vervliegt vast. De geschiedenis wordt door hen opgebouwd. Zij dienen het goede en het kwade. Zij helpen ons bij onze zaken, zij zijn onmisbaar in het verkeer met maag en vriend. De beteekenis van de letter in ons heden- daagsch leven, behoeft niet verder aangegeven te worden. Men denkt er al niet meer over, net zooals men maar al te vaak alle van zelfsprekende dingen aanneemt, zonder er veel over te discussieeren. Justinian Frisch heeft het nuttig gevonden om eens na te gaan, hoe de letter ontstaan is. Hij heeft de vraag gesteldIs de letter alleen maar een passieve dienares of kan ze in zich zelve ook karakter hebben. Deze vraag stellen was niet voldoende, hij heeft getracht haar ook te beantwoorden. En hij deed dit waarlijk niet slecht. U moet het aardige boekje, dat bij C. Barth Verlag. Weenen verscheen en Geist und Zweck der Schrift heet, zelf lezen, wanneer ge u voor het onderwerp intresseert. En dat doet ge anders waart ge geen reclamemensch, geen lezer van ons blad. Frisch erkent, dat de letter een eigen geest heeft. Een die uit den tijd van ontstaan en uit de omgeving van de plaats der geboorte is afgeleid. Met voorbeelden laat hij zien, hoe de la- tijnsche schrift, die we op de gedenkzuilen der romeinsche keizers en triumfators aan treffen, de statige koelheid der romeinsche senatoren weergeeft, hij beweert, dat het gothische lettertype naar geest en vorm ge bonden is aan de middeleeuwsche klooster lingen. Van de z.g. Schwabacher zegt hij, dat er het karakter van den duitschen land man in terug te vinden is. En zoo meer. Frisch weet heel aardig een oorzaak voor een feit te vinden. De onbevangen lezer zal wel ereis twijfelen of oorzaak en gevolg, zooals Frisch die koppelde, zoo goed bij elkaar passen als deze auteur het veronderstelt. 't Doet niets ter zake of hij altijd gelijk heeft. Eén voornaam ding leert hij ons en dat is, na te denken over het gebruik van de letter soorten in verband met haar karakter. In het tweede gedeelte van zijn boekje be handelt de schrijver het doel van de letter in haar verschillende variaties. En dit is een onderwerp, dat vooral den reclame-menschen veel belang kan inboezemen. Alweer met voorbeelden aan de practijk ontleend, tracht de schrijver aan te toonen het doel van het letterschrift is om de be langstelling voor het gedrukte te vergrooten. In de reclame willen wij eigenlijk niets anders en we hebben daarom de hier gegeven wenken te aanvaarden. Houdt waardigheid in de reclame, die spreken moet voor zaken, die alleen om hun waarde moeten worden verkocht of onder de aandacht gebracht. Kies het letterschrift met gemoedelijke lijnen, daar waar gij humoristisch getinte teksten voor uw reclame hebt samengesteld. En zoo verder. Het is werkelijk de moeite waard, het boekje te lezen, over het onderwerp na te denken en ervoor te zorgen, dat gij in uw reclame- practijk er rekening mee houdt, dat de letters niet alleen vormen hebben, maar ook een eigen karakter, dat zich aan bepaalde doel einden wel of niet aanpast. Een deftige romeinsche letter voor een serieus artikel. "Y - Een Jetter die uit drukt wat het woord wil zeggen.

De Reclame nl | 1929 | | page 95