IONIC tomorrow/ Daily Mimi LETTER EN LETTERVORM IN DE RECLAME SP AAR DE OOGEN UWER LEZERS Order i/our copy todayf Ongeveer 6jaren geleden zette onder bovenstaanden slagzin de Amerikaansche Linotype-Zetmachine- fabriek een geweidige reclame in voor het gebruik eener nieuwe door haar gesneden lettersoort, spe- ciaal voor het gebruik in couranten bestemd. Waar- om werd de reclame onder bovenstaande fascinee- rende leuze gevoerd? Lettersoorten toch plegen meestal te worden aangekondigd met argumenten, die vooral tot uitdrukking doen komen de sierlijkheid der betreffende nieuwe letter, hare practische bruik- baarheid voor het een of andere speciale werk en die in het algemeen min of meer worden aangeprezen als passend in den geest van den betr. tijd, doch zel- den geschiedde dit met een slagzin als bovenvermeld die daarom zonder eenige twijfel niet nagelaten heeft zijn uitwerking te doen gelden. /Reden, waarom voor de duidelijke leesbaarheid van een nieuwe kranten- letter zulk een intensieve reclame gemaakt werd is voor een groot deel toe te schrijven aan de enorme belangstelling, die de kranten in en na den oorlog ondervonden. Hunne populariteit steeg geweidig en de leesstof, die dagelijks over de geheele wereld aan millioenen ter lezing werd verstrekt, namelijk in den vorm van kranten, vormde dus zeker het over- groote deel van wat in het algemeen in gedrukten vorm verscheen. Naast de vermeerderde populari teit van de krant kwam nog, dat door de moderne wijze van opmaken, die o.a. in groote opschriften boven de artikelen tot uitdrukking kwam, en daar- naast door de veelheid van stof die dagelijks den lezers geboden werd, alles ertoe mede moest werken om het blad snel te kunnen lezen en dit was slechts mogelijk, indien de gebruikte letter daartoe de moge- lijkheid bood. Naast de vorengenoemde factoren, die de vraag naar een gemakkelijk leesbare en duide lijke letter steeds sterker deden worden, was er nog een andere reden, echter een meer technische, die dringend om een leesbare, open letter vroeg. De po pulariteit der krant, met als gevolg de grootere opla- gen van bijna alle bladen, de steeds meer pagina's teilende nummers, brachten de rotatiemachinefabrie- ken er toe steeds sneller loopende rotatiemachines te bouwen. Het gevolg hiervan was, dat de tijd, die de drukplaten hadden om den inkt op te nemen en dezen weder aan het te bedrukken vel af te geven, steeds kleiner werd. Het geheele technische proces, om tot een grootere snelheid in het afdrukken te geraken, leidde er helaas toe, dat de leesbaarheid der krant daaronder leed en het was op het juiste moment, dat b.v. de Linotype-fabriek, in samenwer- king met verschillende rotatiemachine-specialisten, zieh ertoe zette een letter te snijden, waarvan de vorm, de lijn, enz. gelegenheid boden de vergroote snelheid der rotatiemachines tot haar recht te doen komen. Doch het waren niet alleen technische eischen, die hiervoor te vervullen waren, neen ook andere, t.w. optische, die echter beide gecombi- To-morrow the «'Daily Mirror's" greal Beeret will be ont. IONIC appears in to-morrow's issue. It is a treat whieb readers everywhere will greatly eppre- ciate; do you know what it is? A new serial? No. A new feature? Yes. But what kind of feature? You'll see it quickly, as soon as you open to-morrow's paperorder It to-day as the demand is certaln to be great. De Daily Mirror maakt reclame met de „goed leesbare" letter 7

De Reclame nl | 1936 | | page 10