Leer dat van Uw wagen! conclusie. Het is daarbij niet uitgesloten, dat anderen deze gedachte voor die persoon hebben uitgestippeld en dat deze door hem critiekloos is aan genomen. Het eigenaardige is dus, dat de normale volgorde der dingen bij de suggestie omgekeerd is. Men neemt dus niet eerst waar en daarna produceert men een zekere voor stelling, maar bij de suggestie produceert de gedachte reeds een voorstelling en daaruit concludeert men zelf een waarneming. U kunt hieruit dus zien, dat men lang niet altijd onbevangen is in zijn waar nemingen en dat men heel licht te suggereren is. Uit het enorme aantal proef nemingen, dat met deze „zinsbegocheling" te maken heeft, noem ik slechts een enkel voorbeeld, dat Dr. S. Zwanenburg in zijn boek „Inleiding tot de Psychologie" geeft. „Een onderzoeker nam de volgende proef met een aantal flessen, in elk waarvan een dot watten was gedaan. Hij zeide aan de proefpersonen, dat deze watten minimale hoeveelheden reukstoffen bevatten, achtereenvolgens: Rozenolie, Vanille, Tabak, etc. Ze moesten nu proberen of zij deze stoffen konden ruiken. Nu bevatte slechts één fles een zwakke reuk van Vanille. Toch bleef van de 8 proefpersonen maar één vrij van suggestie: Hij rook niets, behalve eenmaal de Vanille. De andere zeven leerlingen van 18-20 jaar, gaven bij 2, 3 4 van de flessen aan, een reuk gewaar te worden. En nu zal ik U iets verklappen. Ik heb het laatste experiment enige tijd geleden zelf toegepast in een eigen reclame voor het bedrijf, dat onder mijn leiding staat. Een hoogst eenvoudige circulaire werd voorzien van het op schrift: „Ruikt eens aan dit papier! „Over dit eenvoudige dingetje heb ik talrijke alleraardigste brieven ontvangen. Ja, er waren erbij, die schreven, dat ze niets geroken hadden en vroegen of ik vergeten had een gedeelte der circulaires te parfumeren of iets dergelijks. Vindt U het heel erg als ik het juiste percentage aanvragen verzwijg? Alleen wil ik wel zeggen, dat het zéér belangrijk was! Suggestie is niets ziekelijks, het behoort tot het gewone, normale zieleleven van de mens, een algemeen menselijke eigenschap dus. Wij zullen thans nagaan in hoeverre men in de publiciteit bewust of onbewust gebruik maakt van de suggestie. In een volgend artikel daarover meer. Elke automobiel heeft de eigenaardigheid op een zekere snelheid het soepelst, het voordeligst en het gemakkelijkst te lopen. Zo gaat het ook bij Uw hersenmotor. Als U merkt, dat 8 uren ingespannen arbeid achtereen te lang is, maak dan langere pauzes. Als U beter 10 uren per dag werkt, doe het dan. Werkt U minder dan voelt ge U waarschijnlijk vermoeider, dan wanneer ge 10 hele uren achtereen hebt gewerkt. Wees in elk geval dankbaar, dat U het druk hebt. De nieuwste nationale Amerikaanse slogan luidt: „Glorify Work!" Zou er iets toepasselijkers gevonden kunnen worden?

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 10