Reclame psychologie 2 Al jaren lang is de reclame het aanlokkelijke jachtterrein voor eiken intel lectuelen vrijbuiter! Immers, er is geen jachtacte nodig en met het bordje „Reclameadviseur" aan de deur kwam gewoonlijk de nodige, gerede reclame wijsheid naar binnen gerold. In tijden van voorspoed vielen de Would-be adviseurs niet eens zo heel erg spoedig door de mand! Nu de tijdsomstandigheden echter nodig maken, dat er voor elke uitgegeven reclame-gulden minstens 10 echte Nederlandse poppen in de plaats komen, ja, nu is de vraag alom naar betrouwbare advi seurs, mensen, die de mentaliteit der lezers kunnen peilen, adviseurs, die zowel in woord en beeld dingen kunnen brengen, die den huidigen lezer pakken, zijn aandacht vasthouden, en hem tot de koopdaad prikkelen. Meer en meer gaat men inzien, dat de psychologie, de Kennis der Menselijke Ziel, voor den reclame-adviseur, die het wel met zijn cliënten meent, onont beerlijk is. De N.V. v.h. van Staal Co. heeft die tendenz geruime tijd geleden reeds voorzien en leidde een van zijn medewerkers zoveel mogelijk in die richting op. Zo beschikt deze onderneming thans over een interessante ver zameling binnen- en buitenlandse literatuur op psychologisch gebied, voor zover dat de reclame ten nauwste raakt en dat is inderdaad op talrijke plaatsen het geval. Mocht er iemand onder de lezers zijn, die zich voor het onderwerp bijzonder interesseert, dan zijn wij hem voor zover mogelijk is gaarne terwille. Een bekend hoogleraar verleent ons op psychologisch gebied vaak hulp. Cliënten van ons bureau kunnen er dus gerust op zijn, dat hun advertenties of andere reclame-uitingen geen factoren bevatten, die negatief op het publiciteitseffect zouden kunnen werken. Inderdaad wordt elke moge lijkheid overdacht om met de bestaande middelen in psychologisch opzicht 100 °/o nuttig effect te bereiken. Op het Vierde Reclame Congres in Gouda gehouden, kwam de wens naar dieper inzicht van de psychologische factoren der reclame na de rede van den Heer Coppens al heel sterk naar voren. Zonder ook maar de schijn van een professoraal betoog aan te matigen vertellen wij op deze plaats elke maand iets over reclame-psychologie. Soms ervaringen in onze eigen onderneming, soms die van anderen. Maar het moet een gemoedelijk praatje blijven en hebt U soms op of aanmerkingen, welnu de gelegenheid tot debat staat steeds open en wij zijn er de lui niet naar om als het ons te erg wordt te schrijven: Discussie gesloten! Let U maar op. Het programma voor de eerste maanden is rijk gevariëerd, kijkt U maar: 1. Inleiding. 8. Het onbewuste. 2. Attentiewaarden. 9. Aesthetische waarde. 3. Sensatie en waarneming. 10. Intelligentie. 4. Verbeelding. 11. Iets over intelligentie-metingen. 5. Instinct, suggestie en gewoonte. 12. Karakter en persoonlijkheid. 6. Herinnering. 13. Ontvankelijkheid, geloof en overtuiging. 7. Gevoel en keuze. 14. Gevoelens. Het appeal in de reclame.

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 6